O nama

Krajem 2007. godine Grad Lepoglava je zapo?eo s provo?enjem projekta za osnivanje TCIC-a (Tourist and Cultural Information Centre Lepoglava) u vrijednosti od 981.037,02 eura, od ?ega je 74,15% sredstava (727.438,94 Eura) sufinancirano iz programa PHARE 2005. Preostalih 253.598,08 eura financirali su Grad Lepoglava i njegovi partneri u projektu.

Svrha projekta bila je ukloniti nedostatke turisti?ke infrastrukture, manjak informacija o turisti?kim atrakcijama i doga?anjima, nepostojanja kanala irenja informacija i manjak interesa za doga?anja u lepoglavskoj regiji. Namjera projekta TCIC-a je dogradnja prostora i infrastrukture koja ?e sluiti pruanju svih informacija vezanih za turizam i kulturu u lepoglavskoj regiji te ?e biti mjesto podrke postoje?im kulturnim i turisti?kim doga?anjima.

Da bi se ostvarili ciljevi predvi?eni projektom, Grad Lepoglava je osnovao drutvo s ograni?enom odgovorno?u, TKIC d.o.o., koje upravlja svim aktivnostima u svrhu razvoja lepoglavske regije kao atraktivne turisti?ke destinacije.

Drutvo je u trgova?ki registar upisano kod Trgova?kog suda u Varadinu, MBS: 070087255, br:Tt-08/2148-3. Temeljni kapital drutva je 20.000,00 kuna upla?en u cijelosti.

Uloga poslovanja TKIC-a je pruanje infrastukturne podrke kulturnim i turisti?kim subjektima odre?uju?i osnovne smjernice i na?ine koritenja prirodnih i kulturnih potencijala i vrednota Lepoglave te slue?i kao veza izme?u traitelja i pruatelja usluga u stvaranju konkretnih turisti?kih proizvoda regije.

Odlukom Gradskog poglavarstva od 24.04.2009. godine, tvrtki TKIC d.o.o., dana je na upravljanje zgrada Doma kulture.

U sklopu zgrade Doma kulture smjetena je vienamjenska dvorana za odravanje kongresa, konferencija i koncerata, te poslovni prostori koji se daju u zakup privatnim poduzetnicima, udrugama s podru?ja grada i drugim zainteresiranim subjektima. Tu se nalazi i Gradska knjinica i ?itaonica s najmodernijim programskim rjeenjima za pregled knjini?ne i neknjini?ne gra?e te svih drugih turisti?kih informacija, a tu se jo nalazi i Euro-Info to?ka Europske unije te niz drugih manjih sadraja koji objedinjeni u Dom kulture ?ine reprezentativnu instituciju razvoja turizma i kulture, ali i promocije Europske Unije me?u stanovnicima i posjetiteljima lepoglavske mikroregije.

Redovan rad Centra predvi?a sve aktivnosti vezane za tzv. hladni pogon. Organizacijska struktura korisnika utvr?ena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i na?inu rada TKIC-a. U Centru su zaposlena tri djelatnika: direktor i zamjenik direktora (voditelj programskih djelatnosti) i stru?njak zatite na radu i zatite od poara. Direktor je poslovodni organ Centra, a poslove obavlja sukladno Zakonu i Statutu Centra. Voditelj programskih djelatnosti je osoba koja priprema i realizira program koji provodi Centar. Obavlja svoje poslove i zadatke sukladno propisima, te po pravilima struke i slube.

Djelatnost Centra je izme?u ostalog i potraga za novim modelima prezentacije, provo?enja i promoviranja svih oblika kulturnih djelatnosti na gradskom podru?ju, s ciljem edukativno-kulturolokog djelovanja u radu s gra?anima, naro?ito djecom i mladima, a njeguju?i i temeljne kulturne potrebe svih dobnih i socijalnih struktura stanovnitva.

Raznovrsnim programima knjievnim i drutvenim tribinama, scenskim, glazbenim, likovnim, filmskim programima, festivalima i smotrama, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima nastojimo biti prepoznatljivi i poznati po svojoj otvorenosti i prilago?enosti novim tendencijama u turizmu, kulturi i informiranju.

Centar je zasigurno jedna od vode?ih kulturnih institucija sa sluhom, kreativnim potencijalom, te ustrajno?u u namjeri da animira sve generacije umjetnika, posebno mla?e stvaraoce - da stvarala?ke energije udrui i realizira niz novih kulturnih projekata, akcija, manifestacija i festivala.
Programska djelatnost Centra uglavnom se realizira u velikoj koncertnoj dvorani i ?itaonici (knjievni program i druge tribine, seminari i okrugli stolovi, javne prezentacije radionica, estradni nastupi, filmski, kazalini, plesni i muzi?ki programi, folklorni nastupi, izlobe likovnih umjetnika, prodajna galerija...), a sve u ovisnosti od sadraja i uvjeta koje je neophodno osigurati za realizaciju pojedinih programa i projekata.

Centar po potrebi, realizira programe i u prostorima drugih organizacija i institucija, kao i na otvorenim prostorima - igralita, dvorita i svi drugi javni prostori.

Djelatnost Centra provodi se i kroz iznajmljivanje dvorana za sve?anosti, skupove, obiljeavanje godinjica i sl., ali i kroz druge vidove suradnje, a u skladu s registriranim djelatnostima i Zakonu.

Nalazite se ovdje: O nama