Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

TKIC d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje TKIC d.o.o. na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)42 494 309
 2. putem faksa na broj: +385 (0)42 494 415
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@tkic.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija od ponedjeljka do četvrtka od 07:00 do 15:30 sati, petak od 07:00 do 13:00 sati.

 

OBRAZAC 2-Zahtjev za pristup informacijama

OBRAZAC 3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

OBRAZAC 4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Službenik za informiranje:

Danijela Volf, bacc.oec.
TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava
Tel.: +385 (0)42 494 309
Fax: +385 (0)42 494 315
E-mail službenika za informiranje: info@tkic.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: pon.-čet. od 07:00 do 15:00 sati, petak od 07:00-13:00 sati

Naknada za pristup informacijama

TKIC d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13,85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna (0,03 €),
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna (0,07 €),
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna (0,13 €),
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna (0,21 €),
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna (0,53 €),
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna (0,79 €),
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna (27,87 €) za 64 GB, 150 kuna (19,90 €) za 32 GB, 120 kuna (15,92 €) za 16 GB, 50 kuna (6,63 €) za 8 GB, 30 kuna (3,98 €) za 4 GB,
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik-0,80 kuna (0,10 €)

Na navedene cijene obračunavamo PDV.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA: Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. TKIC d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju. Na sve usluge obračunavamo PDV.

Pravo na pristup informacijama uređuju :

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96),
 • Zakon o medijima (Narodne novine, broj 94/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (Narodne novine, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti s 31.12.2015. https://www.pristupinfo.hr/popis-tijela-javne-vlasti-31-12-2015/

 

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmijeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

 

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju službenika Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija TKIC d.o.o.,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

 

Ugovori o isključivim pravima

TKIC d.o.o. nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
U slučaju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja.

Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija.

U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija

Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat, ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija i televizije ili tijela koja pružaju javne usluge u području obrazovanja, znanosti istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (.pdf)

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 

 1. OBRAZAC 2-Zahtjev za pristup informacijama
 2. OBRAZAC 3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 3. OBRAZAC 4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
 4. Odluka o visini naknade_cjenik_stvarnih materijalnih troskova
 5. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 6. Odluka o imenovanju zamjenika sluzbenika za informiranje
 7. Odluka o ustroju sluzbenog Upisnika
 8. Sluzbena objava na web stranici i kontakt sluzbenika za informiranje

 

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TIJELA JAVNE NABAVE

Upitnik-za-samoprocjenu-TJV

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU TKIC d.o.o.

2022. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a d.o.o za 2022. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće TKIC-a d.o.o. za 2022. godinu

2021.godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2021. godinu

2020.godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2020. godinu

2019.godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2019. godinu

2018.godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2018. godinu

2017.godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2017.godinu
Bilješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2017. godinu

2016. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2016. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2016. godinu

2015. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2015. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2015. godinu

2014. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2014. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2014. godinu

2013. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2013. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2013. godinu

2012. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2012. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2012. godinu

2011. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2011. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2011. godinu

2010. godina

Godišnje izvješće o poslovanju TKIC-a za 2010. godinu
Billješke uz financijsko izvješće TKIC-a za 2010. godinu

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji