Razvoj kulture

Turističko-kulturno informativni centar ili Dom kulture već u samom svom nazivu nosi jasan opis svog djelovanja i dio odgovornosti za specifično društveno područje koje tematizira razvoj kulture.

Primarna uloga Doma kulture, a samim time i TKIC-a d.o.o. kao poslovnog subjekta jest pružanje infrastrukturne podrške za razvoj programa u kulturi i ta uloga te svojevrsni cilj se odrađuju na najvišoj razini kvalitete.

Programi u kulturi u kontekstu Lepoglave i dosadanjih aktivnosti koje su se organizirale u Domu kulture su glazbeno-scenske i galerijske prirode, aktivnosti tradicijske baštine i kulturnog amaterizma te drugi prigodni programi ovisni o aspiracijama i potrebama građana.

I u 2011. godini TKIC d.o.o. kani nastaviti pružati infrastrukturnu podršku za razvoj programa u kulturi koje će u suradnji s TKIC-om predlagati, organizirati i provoditi organizacije civilnog društva te druge institucije i ustanove iz i u kulturi kako s šireg gradskog područja tako i van granica grada Lepoglave.

Iako je primarna uloga TKIC-a d.o.o. u procesima razvoja kulture grada Lepoglave gore jasno istaknuta, TKIC d.o.o. pojedinim vlastitim programima potiče razvoj iste na načelima kulturnog turizma koji je danas i više nego trend. Kulturni turizam zapravo je jedan lukrativan turistički proizvod koji se potražuje na oko trećini međunarodnih putovanja.

Pojam kulturnog turizma sjedinjuje u sebi pojmove kulture i turizma. Ako se ta dva pojma pokušate zamisliti u nekom kontekstu, na prvi se pogled čini da su vrlo blisko vezani i da se vrlo dobro upotpunjuju. Naime, jasno je da kultura i kulturna baština pridonose atraktivnosti određene turističke destinacije pa su prema tome često i preduvjet turističkog odabira.

U kontekstu kojeg mi predlažemo i zagovaramo, kulturni turizam i kultura obuhvaća dva temeljna momenta: tzv. „Opipljivu“ kulturu kao što su muzeji, galerije, koncerti, kazališta, spomenici i povijesni lokaliteti, te onu „neopipljivu“ kulturu poput raznih domicilnih običaja i tradicije.

U svakom slučaju, aktivnim uključenjem u turistički sustav, kulturni sektor također će polučiti direktne i indirektne koristi, nove izvore prihoda, veći broj posjetitelja i alternativne izvore financiranja.

Iz svega navedenoga, a vodeći se trenutnim kulturnim potencijalima grada, jasno je vidljivo da bi se Grad Lepoglava vođen pozitivnim iskustvima iz ranije definiranih razvojnih strategija trebao orijentirati i na pokretanje procesa izrade Strategije kulturnog razvoja grada kako bi se cjelokupna javna politika prema kulturi uniformirala i kao takva bila predmet i smjernica za daljnje koordiniranje procesa razvoja kulture, ali možda primarno i dionika tog procesa.

 

Podijeli: