Temeljem odredbe članka 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i trgovačkog društva TKIC d.o.o.,

od 24. travnja 2009. godine, Uprava trgovačkog društva TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava, OIB: 38764691223, raspisuje:

                                                                                  

JAVNI  POZIV  br. 1  ZA DOSTAVU PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA

 

 I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u sklopu zgrade Doma kulture, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava, a namijenjen je za provođenje ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor je potpuno uređen i opremljen za ugostiteljsku djelatnost caffe bara,  površine 121,50 m2 . Sastoji se od prostora u prizemlju i prostora na katu s otvorenom terasom. Ispred ulaza u objekt u sklopu parka nalaze se namještene vanjske terase površine 48 mi 30 m² te vanjski šank-kućica.

 

 II. MINIMALNA MJESEČNA ZAKUPNINA

Temeljem trenutnog stanja na tržištu, minimalna zakupnina se utvrđuje u iznosu od 10.023,75 kuna mjesečno uvećano za PDV, a što obuhvaća korištenje predmetnog poslovnog prostora u cijelosti (unutarnji i vanjski prostor, šank – kućica) te inventara poslovnog prostora.

Režijski troškovi nisu uključeni u zakupninu i obveza su zakupnika.

   

III. UVJETI DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

1.U javnom pozivu mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske koje imaju iskustva u obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

2. U predmetnom poslovnom prostoru može se obavljati samo djelatnost koja je navedena u javnom pozivu, odnosno ugostiteljska djelatnost (caffe bar).

3. Poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme do 31.12.2023. godine, s mogućnošću produljenja.

4. Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.

5. Pojedinosti vezane za korištenje poslovnog prostora definirati će se ugovorom o međusobnim pravima i obvezama koji će se sklopiti s izabranim ponuditeljem. Izabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 14 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s trgovačkim društvom TKIC d.o.o. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da odustaje od zakupa predmetnog poslovnog prostora.

6. Ponuđač ne smije imati dospjelog dugovanja prema trgovačkom društvu TKIC d.o.o., Gradu Lepoglavi i Republici Hrvatskoj.

 

IV. PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 Pisana ponuda za zakup poslovnog prostora treba sadržavati:

1.Ime i prezime, odnosno naziv ponuđača s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, te naznaka OIB-a za fizičke osobe i pravne osobe,

2.Iznos ponuđene mjesečne zakupnine,

3.Potpis i pečat (ako je primjenjivo) ponuđača.

Uz ponudu se prilaže:

1.Dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičku osobu, odnosno za pravne osobe izvod iz odgovarajućeg registra.

2. Potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga.

3. Izjava o dosadašnjem iskustvu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti (vlastoručno potpisana).

Okolnost da ponuditelj nema dospjelog dugovanja prema trgovačkom društvu TKIC d.o.o. i Gradu Lepoglavi će se provjeriti službenim putem.

 

V. PODNOŠENJE PONUDA

 Ponuda se dostavlja na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja i naznakom: “Javni poziv za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj”. Ponuda se dostavlja preporučenom poštom ili osobno u TKIC d.o.o.

Rok za dostavu ponuda, neovisno o načinu dostave, je 04.08.2022. godine (četvrtak) do 12,00 sati.

Ponuda koje nije podnijeta u roku neće se razmatrati.

Ponuda koja ne sadrži priloge navedene u toč. IV. ovog Javnog poziva smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati, o čemu će ponuditelj biti obaviješten.

 

VI. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

 Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj ponuditelj koji, uz ispunjenje svih propisanih uvjeta i dostavu cjelokupne dokumentacije, ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

 

VII. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDE

 Otvaranje ponuda obaviti će se dana 08.08.2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama TKIC-a d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava. Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi direktor trgovačkog društva TKIC-d.o.o.

Odluka o odabiru će se dostaviti svim ponuditeljima.

Temeljem Odluke o izboru najpovoljnije ponude s izabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o zakupu poslovnih prostora.

 

VIII. OSTALI PODACI

Uvid u sam poslovni prostor za koji je raspisan Javni poziv za dostavu ponuda za zakup moguć je radnim danom od  7-15 sati uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona: 042/494-307 ili mobitel 0958789545 ili na e-mail: kristijanbizek@tkic.hr

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

TKIC d.o.o. zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude po raspisanom Javnom pozivu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

Lepoglava, 22.07.2022. godine.

Javni poziv Luna.(pdf).

Direktor:

Kristijan Bizek, mag.cin.

 

 

 

 

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji