Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Lepoglavski dani“ 2018. (Klasa: 610-02/18-01/1, Urbroj: 2186/016-01-18-1 od 04.04. 2018. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2018. br. 50 od 20.04.2018., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

JAVNI POZIV br. 6/2018
za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja
manifestacije Lepoglavski dani 2018.

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je davanje u zakup prostora u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2018. (Lepoglava, 13.-15. 07. 2018.).

II. LOKACIJA
• Dio javne površine na dijelu čkbr. 2616/1 k.o. Lepoglava u ulici Antuna Mihanovića, Lepoglava (dio parka između zgrade gradske uprave Grada Lepoglave i igrališta kod TKIC d.o.o.)

III.CIJENA
Početna cijena zakupa prostora za lokaciju broj 1 iznosi 5.500,00 kn bez PDV-a (slovima: pettisućapetsto kuna).

IV. OPĆE ODREDBE
• Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.

• Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

• Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o zakupu javne površine dužan je ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

• Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji.

• Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte zabavne namjene za koje ima potrebne dokumente (ateste) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, te da će postaviti upozorenja o opasnosti prilikom korištenja

V. DOKUMENTACIJA
• Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene);

• Izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva

• Sadržaj djelatnosti-popis elemenata zabavnog parka

• Ovjerenu izjavu odgovorne osobe natjecatelja – ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, vrtilice i drugo)

• Presliku ugovora o međusobnoj suradnji ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe

• Ponuditelji mogu priložiti brošure i prospekte i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet koji oni smatraju bitnim

• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Lepoglavskih dana www. lepoglavski-dani.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA
Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.
Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti ugovor s tvrtkom TKIC d.o.o., u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.
Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazan interes ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno ili putem e-maila, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

IX. PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se dostavljaju:
poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2018. (Lepoglava, 13.-15. 07. 2018.).
U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup prostora za postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) na manifestaciji Lepoglavski dani 2018.-ne otvaraj“.

X. NAPOMENE
• U cijenu nije uračunata potrošnja struje te dobava i priključak kabela za napajanje do razvodnog ormarića zakupljenog prostora, koje zakupnik plaća prema potrošnji za lokaciju pod brojem 1, odnosno ugovara s HEP-om za lokaciju pod brojem 2

• Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića

• Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu

• Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 3 radna dana

• Zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti sprava zabavnog parka ili rada istog, kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka

• Na prostoru zabavnog parka dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka na zabavnim spravama iz ponude, bez pružanja ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail natalija@tkic.hr .

Lepoglava, 23.05.2018.

Uprava
Damjan Županić

POZIV (.pdf)

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji