Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o., od 24. travnja 2009. Godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje poslovnog prostora na korištenje i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I P O Z I V

br. 2 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge sa područja Grada Lepoglave

Pozivaju se udruge sa područja grada Lepoglave da podnesu pisane Ponude za besplatno korištenje poslovnog prostora (višenamjenske dvorane 2. kat, tavan) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija.

Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2.

I. KORISNICI PROSTORA

Korisnici prostora mogu biti udruge sa sjedištem na području grada Lepoglave, a prostor se daje na korištenje isključivo za aktivnosti, programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge.

II. TERMINI

Javni poziv se raspisuje za razdoblje od 01.02.2018. – 31.12.2018. u raspoloživim terminima koji se mogu provjeriti u TKIC d.o.o., a svaka udruga ima pravo na 15 termina u trajanju 2h bez naplate.

Termini se mogu spajati prema potrebama udruga, a sukladno raspoloživosti.

III. CIJENA TERMINA

Za navedenih 15 termina od 2h je omogućeno korištenje bez naplate. Ostali termini izvan ponuđenoga mogu se koristiti prema redovnom cjeniku TKIC d.o.o. bez ograničenja.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), ovo se smatra financiranjem iz javnih izvora programa i projekte udruga, doniranjem, odnosno sponzoriranjem udruga, te je potrebno provesti javni poziv.

IV. DOKUMENTACIJA

Pisana ponuda, treba sadržavati:
– naziv Ponuditelja s naznakom sjedišta, OIB, RNO broj,

– kratak opis namjene korištenja prostora

– okvirni vremenski period korištenja termina u 2018.godini

Ukoliko Ponuditelj ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o korištenju poslovnog prostora sukladno članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihove obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05 i 107/07), dužan je pozvati se na navedeno pravo te dostaviti odgovarajući dokaz iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da mu to pravo pripada.

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je do 30.01.2018. godine

VI. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od najviše 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude (raspoloživi termini) će se rangirati prema redoslijedu zaprimanja, osim u slučaju pozivanja te dostave dokaza na pravo prvenstva na sklapanje Ugovora sukladno članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihove obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05 i 107/07).

Pojedinosti vezane za korištenje poslovnog prostora definirati će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelji dužni su najkasnije u roku od 8 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o korištenju poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da odustaju od sklapanja Ugovora.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se u pisanom obliku zajedno s propisanom dokumentacijom podnose putem pošte na adresu: TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za korištenje poslovnog prostora za udruge, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, ili se predaju neposredno u Upravu TKIC-a d.o.o., na navedenoj adresi, radnim danom od ponedjeljka do petka od 7-15.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za korištenje poslovnog prostora za udruge – ne otvaraj“.

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji