Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15 i 1/18), gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini

I.

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga i drugih pravnih osoba, tj. neprofitnih organizacija koje svojim djelovanjem doprinose društvenom razvoju Grada Lepoglave, osobito promicanju tradicijskih vrednota, unapređenju života i zdravlja građana, jačanju sigurnosti djece i mladih te osvješćivanju javnosti o važnosti hrvatske povijesti i Domovinskog rata.

II.

Prioritetna područja aktivnosti programa i projekata za sufinanciranje su:

 1. KULTURA I UMJETNOST
 • zaštita i promicanje tradicijske baštine i običaja lepoglavskog kraja,
 • poticanje i afirmacija kulturnog stvaralaštva djece i mladih,
 • poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma,
 • očuvanje kulturne baštine,
 • rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti, fotografija, film i sl.

2.  HUMANITARNA I SOCIJALNA DJELATNOST

 • unaprjeđivanje kvalitete života invalida i nemoćnih osoba,
 • unaprjeđenje kvalitete života socijalno ugroženih građana,
 • unaprjeđivanje kvalitete života osobama starije životne dobi.

3. BRANITELJI

 • programi vezani za sjećanje na Domovinski rat i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja,
 • programi vezani za očuvanje tradicije i spomeničke baštine NOB-a.
 1. DJECA I MLADI
 • aktivnije sudjelovanje mladih u društvu,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • odgojno obrazovni rad sa djecom i mladima s posebnim potrebama,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih.
 1. OSTALI PROGRAMI
 • zaštita zdravlja,
 • zaštita okoliša, prirode i životinja,
 • promocija poljoprivrede i šumarstva,
 • promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 • promicanje sporta, hobističkih djelatnosti, tehničke i informatičke kulture,
 • promicanje poduzetništva i samozapošljavanja,
 • turistička i gospodarska promocija.

III.

U Proračunu grada Lepoglave za 2024. godinu u svrhu provedbe Javnog natječaja iz točke I. osigurana su sredstva u iznosu od 55.000,00 eura. Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt ili samo jedan program.

Za provedbu projekta može se ostvariti najmanje 100,00 eura, a najviše 400,00 eura.

Za provedbu programa može se ostvariti najmanje 150,00 eura, a najviše 6.650,00 eura.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Prijavitelj programa ili projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Grad ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Planiranim sredstvima neće se financirati programi i projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama te programi i projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva.

IV.

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve navedene popunjene obrasce i obvezne priloge.

Način podnošenja prijava:

– obrasci se popunjavaju putem računala te moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i

ovjereni pečatom udruge. Obrasci su objavljeni na stranici www.lepoglava.hr.

Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

 1. poštom preporučeno, s naznakom pošiljatelja, u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Lepoglava

Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

s naznakom „Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata – NE OTVARAJ“.

 1. osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave
 2. putem elektronske pošte na adresu: lepoglava@lepoglava.hr

Napomena: ukoliko se prijava dostavlja putem elektronske pošte potrebno je skenirati sve ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce i priloge, kao predmet elektronske pošte upisati: „Prijava programa/projekta udruga“ te je potrebno telefonskim putem provjeriti je li prijava zaprimljena ( tel. 042/ 770-411).

Ukoliko prijavitelj ne postupi po gore navedenom, Grad Lepoglava se odriče bilo kakve odgovornosti.

V.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa ili projekta je:

 1. potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac B1)
 2. potpisan i ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac B2),
 3. potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu (ukoliko udruga prijavljuje program ili projekt u partnerstvu),
 5. izvadak o upisu u odgovarajući Registar (Registar udruga / Registar neprofitnih organizacija)
 6. potpisan i ovjeren Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT- ukoliko je prijavitelj od Grada Lepoglave dobio financijska sredstva u 2023. godini)

VI.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 11. ožujka 2024. godine.

VII.

Prijave programa i projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućena u stručno ocjenjivanje o čemu će prijavitelji biti pismeno obaviještene.

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja izvršiti će administrativno-tehničku provjeru prijava i o tome sastaviti Zapisnik.

Prijave koje će zadovoljiti administrativno-tehničku provjeru bit će dostavljene na daljnje postupanje Povjerenstvu za ocjenjivanje.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava po ocjeni prijava izradit će prijedlog Odluke o odabiru programa i projekata udruga i visini financijske potpore za 2024. godinu (dalje u tekstu: Odluka) te dostaviti Gradonačelniku na razmatranje i donošenje.

VIII.

Odluku iz prethodne točke donosi Gradonačelnik, a bit će objavljena na web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave (A. Mihanovića 12, Lepoglava). Dan objave Odluke smatra se danom dostave svim prijaviteljima te od tog dana počinje teći rok za podnošenje prigovora.

IX.

Grad Lepoglava će sa korisnicima sredstava sklopiti Ugovor o financiranju programa ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Odluke.

X.

Pisani prigovor na Odluku može podnijeti prijavitelj koji je ispunio formalne uvjete natječaja u roku osam (8) radnih dana od dana objave Odluke, a podneseni prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Lepoglave i o njemu odlučuje Gradonačelnik.

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od osam (8) dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta.

Dokumenti za preuzimanje nalaze se na linku:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini

 

 

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji