Temeljem Odluke O – 20/2024 Uprave donesene dana 13.02.2024. Uprava društva raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ br. 1/2024 za radno mjesto čistačica

 

OPIS RADNOG MJESTA

O poslodavcu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava

Mjesto rada: Lepoglava, TKIC d.o.o.

Opis radnog mjesta: Čistačica, 1 izvršitelj/ica

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

Stručni uvjeti:

Kandidat za radno mjesto čistačica mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Stručna sprema:  NKV/KV/SSS
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva
 • Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje radnih zadataka
 • Usmjerenost na zadatke i ostvarivanje ciljeva, odgovornost i ažurnost u obavljanju postavljenih radnih zadataka
 • Spremnost za rad u timu
 • Spremnost na rad u smjenama i vikendima

Opis posla:

Čistačica u TKIC-u d.o.o.:

 • Održavanja čistoće i urednosti ureda, skladišta, hodnika, stepeništa, sanitarnih prostorija, kuhinje i ostalih prostorija Društva.
 • Održavanje čistoće ostalih prostorija TKIC-a.
 • Održavanje dislociranih prostora koje koristi Društvo, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, uz redoviti nadzor i po uputama neposrednog rukovoditelja
 • Održava čistoću i urednost namještaja i inventara koje koristi Društvo, održava čistoću vanjskog prostora izvan zgrade, vodi brigu o opskrbljenosti, čuvanju i savjesnom trošenju materijala i pribora, sredstva za čišćenje.
 • Sudjeluje u pomoćnim poslovima pripreme i organizacije događaja, manifestacija, konferencija i drugih pratećih aktivnosti Društva.
 • Održavanje okoliša.
 • Obavljanje svih drugih poslova po nalogu i uputama poslodavca

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumentaciju:

 • životopis – vlastoručno potpisan sa obveznim navođenjem valjane mail adrese u istome
 • dokaz o državljanstvu- preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/ diplome)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama TKIC d.o.o.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavi na natječaj prilažu se preslike dokumenta koje ne moraju biti ovjerene od strane javnog bilježnika.  Izabrani kandidat dužan je prije donošenja Odluke o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dostavljenih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se pravodobna prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i/ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prijave se podnose: osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za radno mjesto čistačica u TKIC d.o.o.“ u roku do 22.02.2024.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata. Svi kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja će biti pozvani na razgovor s povjerenstvom.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona (0)95 / 8789 – 545 ili e-mail info@tkic.hr

U slučaju neizbora kandidata po raspisanom javnom natječaju poništava se javni natječaj donošenjem Odluke o poništenju javnog natječaja.

 

Lepoglava, 13. veljača 2024. godine.

 

            Uprava

Kristijan Bizek, mag. cin.

Natječaj čistačica .(pdf)

Zapisnik-čistačica

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji