Temeljem odluke Uprave TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, od 07.02.2023. br:O-14/2023, a zbog potrebe adekvatnog obavljanja poslova raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ br.1/2023
za radno mjesto djelatnik za održavanje sportske infrastrukture (m/ž)

 

 

OPIS RADNOG MJESTA

O poslodavcu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava

Mjesto rada: Lepoglava, TKIC d.o.o.

Opis radnog mjesta: Djelatnik za održavanje sportske infrastrukture

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

Stručni uvjeti:

Kandidat za radno mjesto djelatnika za održavanje sportske infrastrukture mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Stručna sprema: SSS
 • Radno iskustvo: minimalno 2 godine
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje rada s kosilicama, trimerima te drugim alatima za uređenje zelenih površina
 • Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje radnih zadataka
 • Usmjerenost na zadatke i ostvarivanje ciljeva
 • Spremnost za rad u timu
 • Spremnost na rad u smjenama i vikendima

 

Opis posla:

Djelatnik za održavanje sportske infrastrukture:

 • održavanje sportske infrastrukture
 • održavanje zelenih površina koje podrazumijevaju sportska i dječja igrališta, podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s sportskih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina na Sportsko rekreacijskom centru, opreme na sportskim igralištima i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta sportske infrastrukture u sklopu Sportsko rekreacijskog centra
 • obavlja i sve druge poslove po nalogu poslodavca

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumentaciju:

 1. životopis – vlastoručno potpisan
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja)
 4. preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi
 5. Presliku elektroničkog zapisa HZMO-a o radno-pravnom statusu ne starije od 14 dana od dana objave natječaja.
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu ( potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kojom se potvrđuje poznavanje rada na računalu)

 

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama TKIC d.o.o.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavi na natječaj prilažu se preslike dokumenta koje ne moraju biti ovjerovljene. Izabrani kandidat dužan je prije donošenja Odluke o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dostavljenih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se pravodobna prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl).

Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i/ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja pozvat će se na usmeni intervju, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju poziva na razgovor, za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U slučaju prijema u službu obvezan je probni rad u trajanju od  (3) mjeseca.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prijave se podnose: osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za radno mjesto djelatnik za održavanje sportske infrastrukture“ krajni rok dostave prijave je 19.02.2023.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni.

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona (0)95 / 8789 – 545 ili e-mail info@tkic.hr

U slučaju neizbora kandidata po raspisanom javnom natječaju poništava se javni natječaj donošenjem Odluke o poništenju javnog natječaja.

Lepoglava, 08.02.2023. godine.

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji