Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC-a d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, čl.6. o davanju poslovnog prostora u zakup, Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

br. 1/ 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora namijenjenih za rad udruga

U zakup se daju slijedeći poslovni prostori:

1. Prostor za ured udruga

Prostor se nalazi u sklopu Doma kulture u Lepoglavi, na adresi Hrvatskih pavlina 7, a namijenjen je za ured udruga
Prostor je smješten u potkrovlju i potpuno je uređen (grijanje-hlađenje, telefonska, fax i internet linija)
Ukupna neto površina prostora koji se daje u zakup iznosi 19,20 m²
Početna zakupnina za navedeni prostor iznosi 30,00 kn/m²

2. Prostor suvenirnice

Prostor suvenirnice nalazi se na adresi Trg prvog hrvatskog sveučilišta 3
Prostor suvenirnice namijenjen je za obavljanje djelatnosti udruga iz područja kulture
Ukupna neto površina prostora iznosi 9,68 m², a iznajmljuje se polovica neto površine prostora, odnosno 4,84 m²
Početna zakupnina za navedeni prostor iznosi 20,00 kn/m²

Uvid u prostore koji se daju u zakup moguć je radnim danom od 7 do 22 sata.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

1. U Javnom natječaju mogu sudjelovati sve registrirane udruge koje nemaju nepodmirene obveze prema državnom proračunu, gradu Lepoglavi ili TKIC-u d.o.o. Lepoglava.

2. Pravo na zakup ima udruga koja ispunjava uvjete Javnog natječaja i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

3. U prostorima koji se daju u zakup može se obavljati samo djelatnost koja je navedena u Javnom natječaju.

4. Prostor ureda udruga te prostor suvenirnice daje se u zakup na razdoblje od jedne (1) godine.

5. Početni iznos zakupnine određen je odlukom skupštine TKIC-a d.o.o., a cijena je izražena bez PDV-a.

6. Prostor se ne može dati u podzakup.

7. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje se na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o. i na web stranici www.tkic.hr.

8. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora provodi se putem prikupljanja pisanih ponuda.
Pisana ponuda treba sadržavati:
– Naziv ponuđača (udruge) s naznakom sjedišta, OIB te registarski broj udruge,
– Visinu ponuđene zakupnine,
– Djelatnost koju udruga namjerava obavljati u poslovnom prostoru,
– Pečat i potpis odgovorne osobe.
Uz ponudu se prilaže:
– Izvadak o upisu u Registar udruga,
– Izvadak o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
– Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od trideset (30) dana od dana dostave ponude na Javni natječaj,
– Potpisana i ovjerena Izjava o nekažnjavanju koja se nalazi u prilogu Natječaja.
Ponude na Javni natječaj dostavljaju se:
– poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava
ili se predaju osobno u TKIC d.o.o. Povjerenstvu za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora TKIC-a d.o.o. Lepoglava, u zatvorenoj omotnici s napomenom: “Za natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj”.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuđača utvrditi najpovoljnija ponuda.

9. Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava na Javni natječaj iznosi 10 dana od dana objave na web stranici i objave na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

10. Ponude prispjele na Javni natječaj razmatrat će se na sjednici Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora TKIC-a d.o.o.
Na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora utvrđuje najpovoljniju ponudu radi donošenja odluke o davanju poslovnog prostora u zakup.

11. S najpovoljnijim ponuđačem sklapa se Ugovor u roku od 15 dana od okončanja natječaja. Ukoliko ponuđač ne potpiše Ugovor u navedenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja istog.

12. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik, a pojedinosti vezane za iste definirati će se Ugovorom o zakupu.

13. Pri sklapanju Ugovora zakupnik treba priložiti bjanko zadužnicu solemniziranu od javnog bilježnika kao osiguranje podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini jednogodišnje zakupnine.

JAVNI NATJEČAJ (.pdf)
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (.pdf)

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji