Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Lepoglavski dani“ 2019. (Klasa: 610-02/19-01/2, Urbroj: 2186/016-01-19-1 od 12.06.2019. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i prodaje hrane na manifestaciji Lepoglavski dani 2019. br. 84 od 13.06.2019., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

 

JAVNI POZIV br. 5/2019

za davanje u zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na

manifestaciji Lepoglavski dani 2019.

 

 1. PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup prostora za obavljanje djelatnosti pripreme i prodaje hrane na manifestaciji Lepoglavski dani 2019. (Lepoglava, 12.-14. 07. 2019.)

 1. LOKACIJA

Lokacija prostora koji se daje u zakup je prostor kod Doma kulture u gradskom parku

 • Jedno mjesto za pripremu i prodaju jednostavnih jela od mesa i ostalih jela (burgeri, hot dog, prženi krumpiri, lepinje, salate, sendviči, pizza)

III. CIJENA

Početna cijena zakupa prostora za izvođenje djelatnosti pripreme i prodaje hrane za vrijeme trajanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. iznosi 1.500,00 kn + PDV.

Iskazana cijena uključuje:

 • zakup javne površine kod Doma kulture u gradskom parku te priključak na električnu energiju
 1. OPĆE ODREDBE
  • Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti za pripremu i prodaju hrane.
  • Zakupac se obvezuje na zakupljenom prostoru obavljati pripremu i prodaju hrane sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
  • Zakupac je odgovoran za svu opremu koju mu Organizator daje u zakup te za moguću devastaciju javne površine koju koristi.
  • Na zakupljenoj lokaciji moguće je obavljati djelatnost utvrđenu u stavku 2 općih odredaba ovog Javnog poziva. Ukoliko Zakupac lokaciju koristi suprotno predviđenoj namjeni dozvoljenoj Ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.
  • Zakupac je dužan obavljanje djelatnosti na lokaciji iz ovog Javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i pod zakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti pripreme i prodaje hrane na prostoru zakupa.
  • Zakupac je dužan dostaviti ponudu jela sa cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga sa cjelokupnom ponudom.

 

 • Zakupac je dužan najkasnije drugi dan po završetku manifestacije Lepoglavski dani vratiti zakupljenu javnu površinu u prvobitno stanje.

 

 

 1. DOKUMENTACIJA
 • Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene);
 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva;
 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva;
 • Ponudu jela sa cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom.
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 05.07.2019. Javni poziv će biti objavljen na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Lepoglavskih dana www. lepoglavski-dani.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 6 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

 

 1. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
 • osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za davanje u zakup prostora za obavljanje DJELATNOSTI PRIPREME I PRODAJE HRANE na manifestaciji LEPOGLAVSKI DANI 2019.

 

U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji Lepoglavski dani 2019. – ne otvaraj“.

 

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail natalija@tkic.hr.

JAVNI POZIV

https://www.tkic.hr/wp-content/uploads/2019/07/Javni-poziv-hrana.pdf.pdf

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji