Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Lepoglavski dani“ 2018. (Klasa: 610-02/18-01/1, Urbroj: 2186/016-01-18-1 od 04.04. 2018. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i prodaje hrane na manifestaciji Lepoglavski dani 2018. br.49 od 20.04.2018., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

JAVNI POZIV br. 5/2018
za davanje u zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na
manifestaciji Lepoglavski dani 2018.

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i prodaje hrane i pića na manifestaciji Lepoglavski dani 2018. (Lepoglava, 13.-15. 07. 2018.)
II. LOKACIJA

Lokacija prostora koji se daje u zakup je košarkaško igralište kod Doma kulture i dio travnate površine iznad tribina
• Jedno mjesto za pripremu i prodaju jednostavnih jela od mesa i ostalih jela (kotlovina, roštilj, burgeri, hot dog, prženi krumpiri, salate, sendviči, pizza), te prodaju pića
III. CIJENA

Početna cijena zakupa prostora za izvođenje ugostiteljske djelatnosti pripreme i prodaje hrane za vrijeme trajanja manifestacije Lepoglavski dani 2018. iznosi 6.000,00 kn + PDV.
Iskazana cijena uključuje:
• zakup javne površine /košarkaško igralište kod Doma kulture i dio travnate površine iznad tribina) te priključak na električnu energiju

IV. OPĆE ODREDBE

• Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za pripremu i prodaju hrane i pića.
• Zakupac se obvezuje na zakupljenom prostoru obavljati prodaju hrane i pića sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
• Zakupac je odgovoran za svu opremu koju mu Organizator daje u zakup te za moguću devastaciju javne površine koju koristi.
• Na zakupljenoj lokaciji moguće je obavljati djelatnost utvrđenu u stavku 2 općih odredaba ovog Javnog poziva. Ukoliko Zakupac lokaciju koristi suprotno predviđenoj namjeni dozvoljenoj                 Ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.
• Zakupac je dužan obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokaciji iz ovog Javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i pod zakonskim aktima Republike Hrvatske koji se           odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru zakupa.
• Zakupac je dužan osigurati 250-300 sjedećih mjesta i dovoljan broj suncobrana za sva mjesta te ih postaviti u petak, 13. srpnja 2018. do 15.00 sati
• Zakupac je dužan dostaviti ponudu jela i pića sa cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga sa cjelokupnom ponudom.
• Zakupac je dužan osigurati 350 (slovima: tristopedeset) besplatnih obroka i jednog pića za sudionike kulturno-zabavnog programa, prema izdanim bonovima TKIC-a, a za preostali dio                        sudionika obroke i piće prema izdanim bonovima, platiti će organizator
• Zakupac je dužan najkasnije drugi dan po završetku manifestacije Lepoglavski dani vratiti zakupljenu javnu površinu u prvobitno stanje

V. DOKUMENTACIJA

• Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene);
• Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva;
• Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva;
• Ponudu jela i pića sa cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom.
• Potvrda Porezne o nepostojanju duga

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Lepoglavskih dana www. lepoglavski-dani.com i na   oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

IX. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:
poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za davanje u zakup prostora za obavljanje UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI na
manifestaciji LEPOGLAVSKI DANI 2018.

U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji Lepoglavski dani 2018. – ne otvaraj“.

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail natalija@tkic.hr.
Lepoglava, 21.05.2018.g.

Direktor:
Damjan Županić

JAVNI POZIV (.pdf)

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji