Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Lepoglavski dani“ 2019. (Klasa: 610-02/19-01/2, Urbroj: 2186/016-01-19-1 od 12.06. 2019. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. br. 83 od 13.06.2019., Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

 

JAVNI POZIV br. 4/2019

za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja

 manifestacije Lepoglavski dani 2019.

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup prostora u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. (Lepoglava, 12.-14. 07. 2019.).

II. LOKACIJA

 • Dio javne površine na dijelu čkbr. 2616/1 k.o. Lepoglava u ulici Antuna Mihanovića, Lepoglava (dio parka između zgrade gradske uprave Grada Lepoglave i igrališta kod TKIC d.o.o.)

III.CIJENA

Početna cijena zakupa prostora za lokaciju iznosi 4.500,00 kn bez PDV-a (slovima: četiritisućepetstodeset kuna).

IV. OPĆE ODREDBE

 • Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.
 • Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.
 • Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o zakupu javne površine dužan je ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.
 • Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji.
 • Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte zabavne namjene za koje ima potrebne dokumente (ateste) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, te da će postaviti upozorenja o opasnosti prilikom korištenja.

V. DOKUMENTACIJA

 • Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene);
 • Izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva
 • Sadržaj djelatnosti-popis elemenata zabavnog parka
 • Ovjerenu izjavu odgovorne osobe natjecatelja – ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, vrtilice i drugo)
 • Presliku ugovora o međusobnoj suradnji ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe
 • Ponuditelji mogu priložiti brošure i prospekte i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet koji oni smatraju bitnim
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Lepoglavskih dana www. lepoglavski-dani.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti ugovor s tvrtkom TKIC d.o.o., u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazan interes ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno ili putem e-maila, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
 • osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva  u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. (Lepoglava, 12.-14. 07. 2019.).

U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup prostora za    postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) na manifestaciji Lepoglavski dani 2019.-ne otvaraj“.

IX. NAPOMENE

 • Ponude se podnose zasebno za svaku lokaciju, a ukoliko se jedan ponuditelj natječe za obje lokacije koje su predmet natječaja, dužan je za svaku dati odvojenu ponudu te uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju
 • U cijenu nije uračunata potrošnja struje te dobava i priključak kabela za napajanje do razvodnog ormarića zakupljenog prostora, koje zakupnik plaća prema potrošnji za lokaciju pod brojem 1
 • Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića
 • Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu
 • Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 3 radna dana
 • Zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti sprava zabavnog parka ili rada istog, kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka
 • Na prostoru zabavnog parka dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka na zabavnim spravama iz ponude, bez pružanja ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića

 

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail  natalija@tkic.hr.

 

Lepoglava, 21.06.2019.

 

 

                                                                                                             Uprava

Damjan Županić

Javni poziv lunapark.pdf

 

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji