Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „22. Međunarodni čipkarski festival 2018.“ TKIC-u d.o.o. (Klasa: 610-02/18-01/3, Urbroj: 2186/016-01-18-1) od 04.04. 2018.  te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za postavljanje  pokretnih naprava za prigodnu prodaju na  manifestaciji 22. Međunarodni čipkarski festival  2018. br. 96 od 30.08.2018., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

 

JAVNI POZIV br. 10/2018

za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja  22. međunarodnog čipkarskog festivala 2018.

 

I.PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup javne površine  za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju ( jedno mjesto za prodaju kokica, šećerne vune, balona… površine do 7 m2 ) za vrijeme održavanja 22. Međunarodnog  čipkarskog festivala od 14. do 16. rujna 2018.

II.LOKACIJA

Javna površina na dijelu čkbr. 2613 k.o. Lepoglava (park  između prilazne ceste  restorana „Ivančica“ i pošte Lepoglava).

III. CIJENA

Početni iznos zakupnine iznosi  500,00 kn bez PDV-a (slovima:petstotina kuna)

IV.OPĆE ODREDBE

 • Ponuditelji mogu biti sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđenih djelatnosti
 • Zakupac se obvezuje na zakupljenom prostoru obavljati djelatnost prodaje šećerne vune, kokica, balona, a sukladno važećim propisima Republike Hrvatske
 • Na zakupljenoj lokaciji moguće je obavljati djelatnost utvrđene u stavku II. općih odredaba ovog Javnog poziva. Ukoliko Zakupac lokaciju koristi suprotno predviđenoj namjeni dozvoljenoj Ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava
 • Organizator osigurava priključak na električnu energiju za potrebe rasvjete, rad frižidera i slično. Električne grijalice i trošila iznad 3 kw smatraju se neprihvatljivim zbog preopterećenja električne mreže
 • Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta
 • Postavljena pokretna naprava ne smije ometati odvijanje prometa, te rad drugih pokretnih naprava i poslovnih objekata uz predmetnu javnu površinu
 • Zakupnik osigurava svoju pokretnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika
 • Zakupac je dužan najkasnije drugi dan po završetku manifestacije vratiti zakupljenu javnu površinu u prvobitno stanje
 • Zakupac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba

 V.DOKUMENTACIJA

 • Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene)
 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva
 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva.
 • Točan broj i naziv lokacije za koju se daje ponuda, te namjena odnosno djelatnost koja će se obavljati na navedenoj lokaciji.
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva).

VI.ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 6 (šest) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Čipkarskog festivala www. čipkarski-festival.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

VIII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
 • osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za davanje u zakup lokacije na manifestaciji 22. Međunarodni čipkarski festival.

U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup lokacije – na manifestaciji 22. Međunarodni  čipkarski festival – ne otvaraj“.

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail  natalija@tkic.hr.

 

Lepoglava, 31.08.2018.g.

 

 

Uprava

Damjan Županić

 

Javni poziv trgovci

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji