Temeljem Odluke O – 61/2022 Uprave donesene dana 16.09.2022. Uprava društva raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ br. 2/2022

za radno mjesto stručnog suradnika za MSP i gospodarstvo

 

 

OPIS RADNOG MJESTA

O poslodavcu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava

Mjesto rada: Lepoglava, TKIC d.o.o.

Opis radnog mjesta: Stručni suradnik za MSP i gospodarstvo

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseca

 

Stručni uvjeti:

Kandidat za radno mjesto stručnog suradnika za MSP i gospodarstvo mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij (VSS- VII stupanj) ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje tri godine radnog iskustva u ekonomskoj struci
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poznavanje rada na računalu
 • Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje radnih zadataka
 • Usmjerenost na zadatke i ostvarivanje ciljeva
 • Spremnost za rad u timu
 • Spremnost na rad u smjenama i vikendima

Opis posla:

Stručni suradnik za MSP i gospodarstvo u TKIC d.o.o.:

 • sudjeluje u pripremi i provedbi programa i mjera za poticanje poduzetništva
 • prikuplja i obrađuje informacije te informira poduzetnike u svezi programa, projekata, javnih natječaja kao i ostalih novina bitnih u poduzetničkom poslovanju
 • analizira gospodarsko okruženje, prikuplja informacije o interesima i vrstama poduzetničkih aktivnosti te priprema izvješća o tome
 • pruža pomoć poduzetnicima pri realizaciji njihovih poduzetničkih poduhvata
 • sudjeluje u provođenju marketinških aktivnosti za gospodarstvo
 • obavlja i sve druge poslove po nalogu poslodavca

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumentaciju:

– životopis – vlastoručno potpisan

– dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja)

– preslika diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu u ekonomskoj struci u trajanju od tri godine

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kojom se potvrđuje poznavanje engleskog jezika)

– dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika indeksa, svjedodžbe, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kojom se potvrđuje poznavanje rada na računalu)

 

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama TKIC d.o.o.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavi na natječaj prilažu se preslike dokumenta koje ne moraju biti ovjerovljene. Izabrani kandidat dužan je prije donošenja Odluke o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dostavljenih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se pravodobna prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl).

Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i/ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja pozvat će se na usmeni intervju, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju poziva na razgovor, za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

 

 

U slučaju prijma u službu obvezan je probni rad u trajanju od šest (6) mjeseca.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prijave se podnose: osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za MSP i gospodarstvo“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni.

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona (0)95 / 8789 – 545 ili e-mail kristijanbizek@tkic.hr

U slučaju neizbora kandidata po raspisanom javnom natječaju poništava se javni natječaj donošenjem Odluke o poništenju javnog natječaja.

Lepoglava, 19.09.2022. godine.

Uprava

Kristijan Bizek, mag.cin.

 

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji