Ljudski resursi

Polazeći od činjenice da je ljudski kapital glavni izvor konkurentske sposobnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali biti prioritetni upravama poduzeća i menadžmentu ljudskih potencijala.

Prepoznavanjem potreba, motiva i želja svakog zaposlenika, moguće ih je motivirati na aktivnosti koje će pridonositi strateškim ciljevima poduzeća, svojim znanjima, vještinama i sposobnostima. Centar, osim što pruža infrastrukturnu podršku za razvoj programa formalne i neformalne edukacije, nudi i vlastite programe za razvoj ljudskih potencijala.

Današnje je društvo globalno te sve nove informacije i spoznaje odmah postaju dostupne diljem svijeta, a trajnost jednom stečenih znanja sve se više i brže skraćuje. Zbog toga suvremeno tržišno gospodarstvo zahtijeva brzo prilagođavanje novim izazovima tržišta, a cjeloživotno učenje, kao trajni proces koji se širi na sva područja i na čitav životni vijek pojedinca, postaje temelj suvremene strategije obrazovanja. Nužno je intenzivno ulagati u učenje i razvoj pojedinaca, odnosno ulagati u znanje koje je danas glavni izvor konkurentne prednosti i novostvorene vrijednosti. Organizacije koje nisu spremne prihvatiti novu koncepciju učenja kao cjeloživotnog procesa u postojećem turbulentnom okružju izlažu se opasnosti da ostanu marginalizirane.

Upravo je uloga Centra kao trenutno najstabilnije infrastrukturne polazišne točke u Lepoglavi da pokuša spriječiti degradiranje i slabu konkurentnost lokalnih poduzeća i organizacija civilnog društva provodeći brojne programe za jačanje ljudskih, ali i drugih intelektualnih te programskih kapaciteta poduzeća, organizacija civilnog društva i pojedinaca, a sve na načelima Europskog aktivnog građanstva.

Europa, težeći društvu utemeljenom na znanju, značajnu važnost pridaje obrazovanju, učenju i usavršavanju te kao pomoć pri ostvarivanju tog cilja osigurava značajna sredstva u obliku fondova EU. Hrvatska, koja je dio europskog prostora, prihvatila je koncepciju cjeloživotnog učenja kao temelj vlastite strategije obrazovanja te koristi sredstva EU koja će olakšati stvaranje društva znanja.

Centar i Projektno-razvojni ured upravo su ta poveznica između kreiranja programa razvoja ljudskih resursa, financiranja istih te povezivanja s trenutnom potražnjom među dionicima iz privatnog i civilnog sektora.

Podijeli: