JAVNI POZIV br. 6/2019 za davanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja 23. međunarodnog čipkarskog festivala 2019.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „23. Međunarodni čipkarski festival 2019.“ TKIC-u d.o.o. (Klasa: 610-02/19-01/2, Urbroj: 2186/016-01-19-1) od 23.08.2019.  te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za postavljanje  luna parka na  manifestaciji 23. Međunarodni čipkarski festival  2019. br. 111 od 26.08.2019., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

JAVNI POZIV br. 6/2019

za davanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja 23. međunarodnog čipkarskog festivala 2019.

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja 23. Međunarodnog  čipkarskog festivala od 13. do 15. rujna 2019.

II. LOKACIJA

Javna površina čkbr. 2600 i 2601 k.o. Lepoglava kod izgrađenog pješačkog prijelaza preko željezničke pruge, uz Varaždinsku ulicu u Lepoglavi.

III. CIJENA

Početni iznos zakupnine  iznosi 3.000,00 kn bez PDV-a (slovima: tritisuće kuna).

IV. OPĆE ODREDBE

 • Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti,
 • Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati,
 • Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je nabaviti potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta,
 • Zakupac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba,
 • Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji,
 • Zakupac se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte zabavne namjene za koje ima potrebne dokumente (ateste) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, te da će postaviti upozorenja o opasnosti prilikom korištenja,
 • Ukoliko nakon sklapanja ugovora zakupac odustane od postavljanja pokretnih naprava dužan je platiti 70% od iznosa zakupnine određene ugovorom.

V. DOKUMENTACIJA

 • Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene).
 • Izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva.
 • Sadržaj djelatnosti-popis elemenata zabavnog parka.
 • Ovjerenu izjavu odgovorne osobe natjecatelja – ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, vrtilice i drugo).
 • Presliku ugovora o međusobnoj suradnji ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe.
 • Ponuditelji mogu priložiti brošure i prospekte i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet koji oni smatraju bitnim.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema državi od strane Porezne uprave, ne starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva.

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDU

 • Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Čipkarskog festivala dana www.cipkarski-festival.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti ugovor s tvrtkom TKIC d.o.o., u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazan interes ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno ili putem e-maila, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

VIII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
 • osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva  u svrhu postavljanja luna parka za vrijeme održavanja manifestacije 23. Međunarodni čipkarski festival (Lepoglava, 13.-15. 09. 2019.).

U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup javne površine za postavljanje luna parka na manifestaciji 23. Međunarodni čipkarski festival (Lepoglava, 13.-15.09.2019.) – ne otvaraj.

IX. NAPOMENE

 • U cijenu nije uračunata potrošnja struje te dobava i priključak kabela za napajanje do razvodnog ormarića zakupljenog prostora, koje zakupnik ugovara s HEP-om.
 • Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića
 • Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu
 • Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 3 radna dana
 • Zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti sprava zabavnog parka ili rada istog, kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka
 • Na prostoru zabavnog parka dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka na zabavnim spravama iz ponude, bez pružanja ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Zakupljena javna površina ne može se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

 

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail natalija@tkic.hr.

 

Lepoglava, 27.08.2019.

 

Uprava

Damjan Županić

Javni poziv lunapark.pdf

 

 

 

Podijeli: