JAVNI POZIV br. 3/2019 za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Lepoglavski dani“ 2019. TKIC-u d.o.o. (Klasa: 610-02/19-01/2, Urbroj: 2186/016-01-19-1) od 12.06. 2019. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za postavljanje pokretnih naprava za izlaganje, prezentaciju te prigodnu prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji Lepoglavski dani 2019. br. 82/2019 od 13.06.2019., Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

 

JAVNI POZIV br. 3/2019

za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019.

 

 1. PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup javnih gradskih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. (Lepoglava, 12.-14.07.2019.)

II.LOKACIJA

Lokacije koje se daju u zakup su sljedeće:

Dio javne površine na dijelu čkbr. 2616/1 k.o. Lepoglava u ulici Antuna Mihanovića, Lepoglava (dio parka između zgrade gradske uprave Grada Lepoglave i igrališta kod TKIC d.o.o.)

 

 • Jedno mjesto za prodaju šećerne vune, kokica, balona, i sličnog površine do 10 m2
 • Jedno mjesto za prodaju konditorskih proizvoda, uštipaka, pekarskih proizvoda površine do 7 m2
 • Jedno mjesto za prodaju plastičnih igračaka i bižuterije

 

 

 

III. CIJENA

Početna cijena zakupa prostora:

 • za prodaju šećerne vune, kokica, balona, i sličnog 500,00 kn + PDV
 • za prodaju konditorskih proizvoda, uštipaka, pekarskih proizvoda 400,00 kn + PDV
 • za prodaju plastičnih igračaka i bižuterije 400,00 kn + PDV

 

Iskazane cijene uključuju:

 • zakup navedenih lokacija u točki II. ovog poziva te priključak na električnu energiju

 

 1. OPĆE ODREDBE
 • Ponuditelji mogu biti sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđenih djelatnosti

 

 • Ponude se podnose zasebno za svaku lokaciju, a ukoliko se jedan ponuditelj natječe za više lokacija koje su predmet natječaja, dužan je za svaku lokaciju dati odvojenu ponudu

 

 • Zakupac se obvezuje na zakupljenom prostoru obavljati djelatnost prodaje šećerne vune, kokica, balona, i sličnog, prodaju konditorskih proizvoda, uštipaka, pekarskih proizvoda, prodaju knjiga, a sukladno važećim propisima Republike Hrvatske

 

 • Na zakupljenim lokacijama moguće je obavljati djelatnosti utvrđene u stavku III. općih odredaba ovog Javnog poziva. Ukoliko Zakupac lokaciju koristi suprotno predviđenoj namjeni dozvoljenoj Ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava

 

 • Organizator osigurava priključak na električnu energiju za potrebe rasvjete, rad frižidera i slično. Električne grijalice i trošila iznad 3 kw smatraju se neprihvatljivim zbog preopterećenja električne mreže

 

 • Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta

 

 • Postavljena pokretna naprava ne smije ometati odvijanje prometa, te rad drugih pokretnih naprava i poslovnih objekata uz predmetnu javnu površinu

 

 • Zakupnik osigurava svoju pokretnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika

 

 • Zakupac je dužan najkasnije drugi dan po završetku manifestacije Lepoglavski dani vratiti zakupljenu javnu površinu u prvobitno stanje

 

 • Zakupac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba

 

 1. DOKUMENTACIJA
 • Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene)

 

 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva

 

 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva

 

 • Točan broj i naziv lokacije za koju se daje ponuda, te namjena odnosno djelatnost koja će se obavljati na navedenoj lokaciji

 

 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Lepoglavskih dana www. lepoglavski-dani.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

VIII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
 • osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za davanje u zakup lokacije na manifestaciji LEPOGLAVSKI DANI 2019.

 

U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup lokacije – na manifestaciji Lepoglavski dani 2019. – ne otvaraj“.

 

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail natalija@tkic.hr.

 

Lepoglava, 18.06.2019.

JAVNI POZIV – PREUZIMANJE

Podijeli: