J A V N I P O Z I V br. 8/ 2019 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o., od 24. travnja 2009. godine te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora br. 124a/2019 od 09.09.2019. Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I     P O Z I V  br. 8/ 2019

 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

 

Pozivaju se plesne skupine da podnesu pisane Ponude za korištenje poslovnog prostora (višenamjenske dvorane 2. kat) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija.

Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2.

I. KORISNICI PROSTORA

Korisnici prostora mogu biti plesne skupine, a prostor se daje na korištenje isključivo za aktivnosti plesnih skupina (probe, plesne škole, zumba, itd.)

II. TERMINI

Javni poziv se raspisuje za razdoblje od 01.10.2019. – 31.03.2019. godine u slijedećim terminima:

Utorkom           od 18-21 sat

Četvrtkom        od 18-21 sat

Petkom             od  16-17 sati

Subotom          od  8-10 sati

 III. CIJENA TERMINA

 Početna cijena korištenja termina iznosi 60,00 kuna/sat (bez PDV-a).

IV. DOKUMENTACIJA

 Pisana ponuda treba sadržavati:

  • naziv ponuđača (pravne osobe) s naznakom sjedišta, te OIB
  • visinu ponuđene cijene
  • potpis i pečat ponuđača

Uz ponudu se prilaže:

  • preslika rješenja o upisu u nadležni registar za pravni subjekt, odnosno dokaz da mogu obavljati djelatnost za koju se raspisuje Javni poziv (udruga, d.o.o.,…)

Ukoliko Ponuditelj ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o korištenju poslovnog prostora sukladno članku 18. st. h) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17), dužan je pozvati se na navedeno pravo te dostaviti odgovarajući dokaz iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da mu to pravo pripada.

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

 Rok za dostavu pisanih ponuda je 7 (sedam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www.tkic.hr i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VI. OCJENJIVANJE PONUDA

 Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude.

U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između tih Ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju poslovnog prostora na korištenje te sklapanje Ugovora o korištenju poslovnog prostora.

Pojedinosti vezane za korištenje poslovnog prostora definirati će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelji dužni su najkasnije u roku od 8 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o korištenju poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da odustaju od sklapanja Ugovora.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

 Ponude se dostavljaju :

  • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava,
  • osobno u TKIC-a d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za korištenje poslovnog prostora TKIC d.o.o. Lepoglava

               u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za korištenje poslovnog prostora

– ne otvaraj“.

Lepoglava, 09.09.2019.g.

 

Uprava

                                                                            Damjan Županić

javni poziv.pdf (2)

Podijeli: