J A V N I N A T J E Č A J br. 1/2020 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora

Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24.travnja.2009.g. čl.6. o davanju poslovnog prostora u zakup, Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

                                                                                  

 J A V N I     N A T J E Č A J

 br. 1/2020

   za  prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora

 

Prostori se nalaze u sklopu Doma kulture u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 7, a namijenjeni su za rad obrta i trgovačkih društava.

Prostor 1 – smješten na 1.katu,  potpuno uređen (grijanje-hlađenje, telefonska, fax i internet linija),  ukupne neto  površine  27,62 m² .

Početna zakupnina iznosi 50,00 kn/m².

Prostor 2 – smješten na 2.katu,  potpuno uređen (grijanje-hlađenje, telefonska, fax i internet linija),  ukupne neto  površine  19,44 m² .

Početna zakupnina iznosi 50,00 kn/m².

Uvid u prostore koji se daju u zakup moguć je radnim danom od 7 do 22 sata.

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

 •  U natječaju mogu sudjelovati sve registrirane pravne osobe koje nemaju nepodmirene obaveze prema državnom proračunu, gradu Lepoglavi ili TKIC-u d.o.o. Lepoglava.
 • Pravo na zakup ima sudionik natječaja koji ispunjava uvjete natječaja i koji uz to ponudi najviši iznos zakupnine.
 • U prostorima koji se daju u zakup mogu se obavljati samo djelatnosti koje su navedene u natječaju.
 • Prostori se daju u zakup na razdoblje do jedne (1) godine.
 • Početni iznosi zakupnine određeni su odlukom skupštine TKIC d.o.o., a cijena su izražena bez PDV-a.
 • Prostori se ne mogu dati u podzakup.
 • Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuju se na oglasnoj ploči TKIC d.o.o. i na web stranici www.tkic.hr.
 • Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora provodi se putem prikupljanja pisanih ponuda.
 • Pri sklapanju ugovora zakupnik treba priložiti bjanko zadužnicu solemniziranu od javnog bilježnika kao osiguranje podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini  jednogodišnje zakupnine.

II. DOKUMENTACIJA

Pisane ponude trebaju sadržavati:

 • naziv ponuđača (pravne osobe) s naznakom sjedišta, te OIB ,
 • visinu ponuđene zakupnine,
 • djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 • potpis i pečat ponuđača.

Uz ponude se prilažu dokumenti:

 •  Izvod iz sudskog/obrtnog registra
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od trideset (30) dana od dana dostave ponude na Javni natječaj,

III. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava na javni natječaj iznosi 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči TKIC d.o.o.

IV. OCJENJIVANJE PONUDA

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz  natječaja sadrži najviši  iznos zakupnine.

U  slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuđača utvrditi najpovoljnija ponuda.

Ponude prispjele na Javni natječaj razmatrati će se na sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora TKIC d.o.o. Na sjednici se vodi zapisnik.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, utvrđuje najpovoljniju ponudu  radi donošenja odluke o davanju poslovnog prostora u zakup.

Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik, a pojedinosti za iste definirati će se Ugovorom.

Najpovoljniji ponuđač dužan je najkasnije u roku od 15 dana od okončanja natječaja sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom, će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

V. PODNOŠENJE PONUDA

 Ponude na natječaj dostavljaju se:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava,
 • osobno u TKIC d.o.o. Povjerenstvu za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora TKIC d.o.o. Lepoglava,

u zatvorenoj omotnici s napomenom: “Za natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj”.

 

 

Lepoglava, 30.07.2020.g.

 

 

                                                                                                      Uprava

                                                                                                                                                                   Damjan Županić

Javni poziv.pdf

Podijeli: