Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Temeljem ?lanka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) ure?eno je pravo na pristup informacijama fizi?kim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhva?a pravo korisnika na traenje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogu?i pristup zatraenoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze odre?ene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ure?eno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju na?ela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograni?enja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zatitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Slubenik za informiranje

TKIC d.o.o.  javnost informira putem slubene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroni?kom obliku i mogu?e im je pristupiti bez upu?ivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnoenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnoenjem zahtjeva slubeniku za informiranje TKIC d.o.o.  na sljede?e mogu?e na?ine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)42 494 309
2. putem faksa na broj: +385 (0)42 494 415
3. elektroni?kom potom slubeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. potom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu: TKIC d.o.o.,Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija od ponedjeljka do ?etvrtka od 07:00 do 15:30 sati, petak od 07:00 do 13:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Slubenik za informiranje:

Danijela ?repinko, bacc.oec.
TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava
Tel.: +385 (0)42 494 309
Fax: +385 (0)42 494 315
E-mail slubenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Radno vrijeme slubenika za informiranje: pon.-?et. od 07:00 do 15:00 sati, petak od 07:00-13:00 sati


Naknada za pristup informacijama

TKIC d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih trokova koji nastanu pruanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu trokova dostave traene informacije, koja se napla?uje sukladno Kriteriju za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju ?lanka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13,85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih trokova odre?uje se u sljede?em iznosu:

 1. preslik jedne stranice veli?ine A4 0,25 kuna,
 2. preslik jedne stranice veli?ine A3 0,50 kuna,
 3. preslik jedne stranice u boji veli?ine A4 1,00 kuna,
 4. preslik jedne stranice u boji veli?ine A3 1,60 kuna,
 5. elektroni?ki zapis na jednom CD-u 4,00 kuna,
 6. elektroni?ki zapis na jednom DVD-u 6,00 kuna,
 7. elektroni?ki zapis na memorijskoj kartici ovisno o koli?ini memorije 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizi?kog u elektroni?ki oblik 0,80 kuna

Na navedene cijene obra?unavamo PDV.

Trokovi dostave informacija obra?unavaju se prema vae?em cjeniku redovnih potanskih usluga.

NAPOMENA: Visinu naknade stvarnih materijalnih trokova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti odre?uje na na?in da u visinu naknade zara?una prosje?nu trinu cijenu za uslugu, troak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te troak potanskih usluga. Trokovi dostave informacija obra?unavaju se prema vae?em cjeniku potanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti poloiti o?ekivani iznos stvarnih materijalnih trokova. U slu?aju da korisnik prava na informaciju u roku ne poloi navedeni iznos, smatrat ?e se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. TKIC d.o.o. izdat ?e korisniku prava na informaciju ra?un prema visini naknade odre?enom u Kriteriju. Na sve usluge obra?unavamo PDV.

Pravo na pristup informacijama ure?uju :

Op?i propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15),
 • Zakon o zatiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zatiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96),
 • Zakon o medijima (Narodne novine, broj 94/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11),
 • Zakon o sustavu dravne uprave u odnosima uprave i gra?ana (Narodne novine, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Sredinjem katalogu slubenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadraju i na?inu vo?enja slubenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine, broj 83/14),
 • Kriterij za odre?ivanje visine naknadne stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti s 31.12.2015.  http://www.pristupinfo.hr/popis-tijela-javne-vlasti-31-12-2015/

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vije?a od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vije?a od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vije?a i Komisije
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vije?a od 26. lipnja 2013. o izmijeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Interni akti

 • Odluka o imenovanju slubenika za informiranje,
 • Odluka o imenovanju zamjenika slubenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju slubenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija TKIC d.o.o.,
 • Slubeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ugovori o isklju?ivim pravima

TKIC d.o.o. nema sklopljene ugovore o isklju?ivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe ?lanka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

Izvje?a

 Izvje?e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 Izvje?e o porvedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba zna?i uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizi?kih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu razli?itu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom odre?enog djelokruga ili posla koji se uobi?ajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija izme?u tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilago?avati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utroak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti moe zahtijevati da nastavi aurirati, nadogra?ivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
U slu?aju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogu?avanje ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rjeenje, kao to je slu?aj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Tijelo javne vlasti kada omogu?ava pristup informacijama za ponovnu uporabu moe odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju nepotrebno ograni?avati mogu?nost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograni?avanje trinog natjecanja.

Iznimno, u slu?aju davanja isklju?ivog prava na ponovnu uporabu tijelo javne vlasti sklopit ?e s korisnikom ugovor kojim ?e urediti uvjete ponovne uporabe informacija.

U slu?aju davanja isklju?ivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit ?e s korisnikom ugovor kojim ?e urediti uvjete ponovne uporabe informacija

Tijelo javne vlasti ?e rjeenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Dodatni razlozi su sljede?i: ako je informacija zati?ena pravima intelektualnog vlasnitva tre?ih osoba, s navo?enjem nositelja prava intelektualnog vlasnitva, ako je poznat, ako je informacije u posjedu tijela koja pruaju javne usluge radija i televizije ili tijela koja pruaju javne usluge u podru?ju obrazovanja, znanosti istraivanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlatenim osobama i ako je rije? o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti

Protiv rjeenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva moe izjaviti albu Povjereniku za informiranje, a protiv rjeenja Povjerenika za informiranje postoji mogu?nost podnoenja tube Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Nalazite se ovdje: Vijesti Pristup informacijama