Programi

PLANOVI RADA I IZVJETAJI

Plan rada TKIC d.o.o. za 2010.g.

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2010.g.

Plan rada TKIC d.o.o. za 2011.g.

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2011.g.

Plan rada TKIC d.o.o. za 2012.g.

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2012. godinu

Program rada TKIC d.o.o. za 2013. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama TKIC d.o.o. za 2013. godinu

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2013. godinu

Program rada TKIC d.o.o. za 2014. godinu

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2014. godinu

Program rada TKIC d.o.o. za 2015. godinu

Strategija razvoja TKIC d.o.o. Lepoglava za razdoblje 2014. - 2020.

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2015. godinu

Plan rada TKIC d.o.o. za 2016. godinu

Izvjetaj o radu TKIC d.o.o. za 2016. godinu

Plan rada TKIC d.o.o. za 2017. godinu

PROGRAM RAZVOJA KULTURE

Turisti?ko-kulturno informativni centar ili Dom kulture ve? u samom svom nazivu nosi jasan opis svog djelovanja i dio odgovornosti za specifi?no drutveno podru?je koje tematizira razvoj kulture. Primarna uloga Doma kulture, a samim time i TKIC-a d.o.o. kao poslovnog subjekta jest pruanje infrastrukturne podrke za razvoj programa u kulturi i ta uloga te svojevrsni cilj se odra?uju na najvioj razini kvalitete.

Programi u kulturi u kontekstu Lepoglave i dosadanjih aktivnosti koje su se organizirale u Domu kulture su glazbeno-scenske i galerijske prirode, aktivnosti tradicijske batine i kulturnog amaterizma te drugi prigodni programi ovisni o aspiracijama i potrebama gra?ana.

I u 2011. godini TKIC d.o.o. kani nastaviti pruati infrastrukturnu podrku za razvoj programa u kulturi koje ?e u suradnji s TKIC-om predlagati, organizirati i provoditi organizacije civilnog drutva te druge institucije i ustanove iz i u kulturi kako s ireg gradskog podru?ja tako i van granica grada Lepoglave.

Iako je primarna uloga TKIC-a d.o.o. u procesima razvoja kulture grada Lepoglave gore jasno istaknuta, TKIC d.o.o. pojedinim vlastitim programima poti?e razvoj iste na na?elima kulturnog turizma koji je danas i vie nego trend. Kulturni turizam zapravo je jedan lukrativan turisti?ki proizvod koji se potrauje na oko tre?ini me?unarodnih putovanja.

Pojam kulturnog turizma sjedinjuje u sebi pojmove kulture i turizma. Ako se ta dva pojma pokuaju zamisliti u nekom kontekstu, na prvi se pogled ?ini da su vrlo blisko vezani i da se vrlo dobro upotpunjuju. Naime, jasno je da kultura i kulturna batina pridonose atraktivnosti odre?ene turisti?ke destinacije pa su prema tome ?esto i preduvjet turisti?kog odabira.

U kontekstu kojeg mi predlaemo i zagovaramo, kulturni turizam i kultura obuhva?a dva temeljna momenta: tzv. Opipljivu kulturu kao to su muzeji, galerije, koncerti, kazalita, spomenici i povijesni lokaliteti, te onu neopipljivu kulturu poput raznih domicilnih obi?aja i tradicije.

U svakom slu?aju, aktivnim uklju?enjem u turisti?ki sustav, kulturni sektor tako?er ?e polu?iti direktne i indirektne koristi nove izvore prihoda, ve?i broj posjetitelja i alternativne izvore financiranja.

Iz svega navedenoga, a vode?i se trenutnim kulturnim potencijalima grada, jasno je vidljivo da bi se Grad Lepoglava vo?en pozitivnim iskustvima iz ranije definiranih razvojnih strategija trebao orijentirati i na pokretanje procesa izrade Strategije kulturnog razvoja grada kako bi se cjelokupna javna politika prema kulturi uniformirala i kao takva bila predmet i smjernica za daljnje koordiniranje procesa razvoja kulture, ali moda primarno i dionika tog procesa.

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

TKIC d.o.o. je tvrtka kojoj je primarna djelatnost upravljanje prostorom Doma kulture. Kao takva, prirodna uloga TKIC-a d.o.o. jest pruanje infrastrukturne podrke projektima razvoja turizma. Kroz partnerstvo s ostalim dionicima razvoja turizma, Centar postaje ishodina to?ka kreiranja turisti?ke ponude. Nadalje, ?injenica je da grad Lepoglava prva ve?a ulazna destinacija sjeverozapadnog dijela RH (granica sa Slovenijom) i kao takva predstavlja strateku to?ku razvoja turizma Varadinske upanije i RH. Tim slijedom, predvi?a se da ?e u budu?nosti Centar postati i sjedite turisti?ke ponude zapadnog dijela Varadinske upanije. Ponuda Centra ?e osim lepoglavske regije obuhva?ati i turisti?ku ponudu susjednih gradova i op?ina te RH.

Sve aktivnosti vezane za razvoj turizma TKIC ?e provoditi kroz formiranje partnerstava. Bilo da je TKIC vode?i partner ili samo partner, njegove aktivnosti ?e se svoditi na infrastrukturnu podrku kod provedbe projekta. Cilj TKIC-a d.o.o. u 2011. godini je stvoriti infrastrukturne pretpostavke za razvoj turisti?ki orijentiranih aktivnosti uz pomo? kojih ?e se u narednim godinama stvoriti kvalitetna i raznolika turisti?ka ponuda.

PROGRAM RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA

Polaze?i od ?injenice da je ljudski kapital glavni izvor konkurentske sposobnosti poduze?a u trinom nadmetanju, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali biti prioritetni upravama poduze?a i menadmentu ljudskih potencijala. Prepoznavanjem potreba, motiva i elja svakog zaposlenika, mogu?e ih je motivirati na aktivnosti koje ?e pridonositi stratekim ciljevima poduze?a, svojim znanjima, vjetinama i sposobnostima. Centar, osim to prua infrastrukturnu podrku za razvoj programa formalne i neformalne edukacije, nudi i vlastite programe za razvoj ljudskih potencijala.

Dananje je drutvo globalno te sve nove informacije i spoznaje odmah postaju dostupne diljem svijeta, a trajnost jednom ste?enih znanja sve se vie i bre skra?uje. Zbog toga suvremeno trino gospodarstvo zahtijeva brzo prilago?avanje novim izazovima trita, a cjeloivotno u?enje, kao trajni proces koji se iri na sva podru?ja i na ?itav ivotni vijek pojedinca, postaje temelj suvremene strategije obrazovanja. Nuno je intenzivno ulagati u u?enje i razvoj pojedinaca, odnosno ulagati u znanje koje je danas glavni izvor konkurentne prednosti i novostvorene vrijednosti. Organizacije koje nisu spremne prihvatiti novu koncepciju u?enja kao cjeloivotnog procesa u postoje?em turbulentnom okruju izlau se opasnosti da ostanu marginalizirane.

Upravo je uloga Centra kao trenutno najstabilnije infrastrukturne polazine to?ke u Lepoglavi da pokua sprije?iti degradiranje i slabu konkurentnost lokalnih poduze?a i organizacija civilnog drutva provode?i brojne programe za ja?anje ljudskih, ali i drugih intelektualnih te programskih kapaciteta poduze?a, organizacija civilnog drutva i pojedinaca, a sve na na?elima Europskog aktivnog gra?anstva.

Europa, tee?i drutvu utemeljenom na znanju, zna?ajnu vanost pridaje obrazovanju, u?enju i usavravanju te kao pomo? pri ostvarivanju tog cilja osigurava zna?ajna sredstva u obliku fondova EU. Hrvatska, koja je dio europskog prostora, prihvatila je koncepciju cjeloivotnog u?enja kao temelj vlastite strategije obrazovanja te koristi sredstva EU koja ?e olakati stvaranje drutva znanja.

Centar i Projektno-razvojni ured upravo su ta poveznica izme?u kreiranja programa razvoja ljudskih resursa, financiranja istih te povezivanja s trenutnom potranjom me?u dionicima iz privatnog i civilnog sektora.

Nalazite se ovdje: Programi