JAVNI POZIV br 2/2019 za organizaciju Jailhouse festivala 2019.

Temeljem Odluke grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Jailhouse festival“ od 08.04.2019., Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2019. godinu, i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju Jailhouse festivala 17.04.2019. , Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

 

JAVNI POZIV br 2/2019

za organizaciju Jailhouse festivala 2019.

I.PREDMET

Predmet Javnog poziva je organizacija Jailhouse festivala 2019. u mjesecu kolovozu.

II. OPĆE ODREDBE

 • Ponuditelji mogu biti udruge s područja grada Lepoglave koje su registrirane i ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje sljedećih djelatnosti:
 • Volonterstvo,
 • Razvoj civilnog društva,
 • Razvoj lokalne zajednice,
 • Interkulturalni dijalog,
 • Organizacija i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, ekoloških, sportskih, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija,
 • Organizacija i provođenje programa, projekata i aktivnosti s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i kvalitete života mladih,
 • Informiranje mladih o njihovim pravima i mogućnostima te društveno važnim temama koje su od interesa za mlade,
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa i suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima te drugim javnim institucijama,
 • Uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih aktivnosti.
 • Ponuditelj je dužan dostaviti ponudu sa okvirnim programom festivala i cijenom za 5 dana trajanja festival – najviše do 40.000,00 kn

 

III. DOKUMENTACIJA

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • Naziv Ponuditelja s naznakom sjedišta te OIB,
 • Izvadak iz registra udruga ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva,
 • Okvirni program festivala i cijena za 5 dana trajanja festivala,
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema državi i gradu Lepoglavi.

IV.ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda iznosi 7 (sedam) dana od objavljivanja ovoga Javnog poziva na mrežnim stranicama www.tkic.hr.

Ponuda se dostavlja:

 • osobno ili poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava – s naznakom PONUDA ZA ORGANIZACIJU JAILHOUSE FESTIVALA 2019 – NE OTVARAJ.

 

V. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom.

Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najmanji iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi  sklapanje Ugovora o organizaciji Jailhouse festivala 2019.

Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o organizaciji festivala, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo organizaciju festivala koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

 

Lepoglava, 03.05.2019.

Uprava:

Damjan Županić

 

Javni poziv.pdf

 

Podijeli: