Javni natječaj za radno mjesto – ton majstor

J A V N I    N A T J E Č A J

 

Temeljem odluke Uprave od 07.03.2019. br O -25/2019  TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava,

 

raspisuje se natječaj za radno mjesto

ton majstora

 

 

OPIS  RADNOG  MJESTA:

O poslodavcu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava

Opis radnog mjesta: Upravljanje razglasnom opremom što uključuje razglas, mikrofone, procesore, miksete, te ostale poslove po potrebi i nalogu Uprave

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na neodređeno vrijeme (probni rok 3 mjeseca)

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

 

PROFIL  ZAPOSLENIKA

 

Potrebna stručna sprema: SSS tehničkog smjera

Radno iskustvo: minimalno 1 godina

Vozačka dozvola: B kategorije

Rad na računalu: napredan

Rad u programima: Office paket, Adobe paket, software za obradu muzike / video

Potrebna znanja i vještine: Visoka razina motivacije za posao. Dobre vještine u komunikaciji te radu s ljudima i ljubaznost. Spremnost na timski rad te kontinuirano usavršavanje vlastitih vještina potrebnih za uspjeh u poslu.

 Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
  • presliku svjedodžbe
  • presliku elektroničkog zapisa HZMO-a o radno-pravnom statusu ne starije od 7 dana od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati/kandidatkinje daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje.

Prijave se podnose: osobno ili poštom na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava s naznakom „Za natječaj“, u roku od 10 dana od dana objave natječaja.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata.

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona (0)95 / 903 – 0846 ili e-mail damjan@tkic.hr

U Lepoglavi, 07.03.2019.g.

Direktor
Damjan Županić

Javni natječaj.pdf

 

Podijeli: