JAVNI NATJEČAJ br. 2/2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24.travnja.2009.g. čl.6. o davanju poslovnog prostora u zakup, Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

2/2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

Prostor se nalazi u sklopu Doma kulture u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 7, a namijenjen je za rad obrta i trgovačkih društava.  
Prostor je smješten na 2.katu,  potpuno uređen (grijanje-hlađenje, telefonska, fax i internet linija),  ukupne neto  površine 19,44 m² .
Početna zakupnina iznosi 40,00 kn/m².

 Uvid u prostor koji se daje u zakup moguć je radnim danom od 7 do 22 sata.

 OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

1. U natječaju mogu sudjelovati sve registrirane pravne osobe koje nemaju nepodmirene obaveze prema državnom proračunu, gradu Lepoglavi ili TKIC-u d.o.o. Lepoglava.
2. Pravo na zakup ima sudionik natječaja koji ispunjava uvjete natječaja i koji uz to ponudi najviši iznos zakupnine.
3. U prostoru koji se daje u zakup mogu se obavljati samo djelatnosti koje su navedene u natječaju.
4. Prostor se daje u zakup na razdoblje do jedne (1)godine.
5. Početni iznos zakupnine određen je odlukom skupštine TKIC d.o.o., a cijena je izražena bez PDV-a.
6. Prostor se ne može dati u podzakup.
7. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora objavljuje se na oglasnoj ploči TKIC d.o.o. i na web stranici www.tkic.hr.
8. Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava na javni natječaj iznosi 7 dana od dana objave na web stranici i objave na oglasnoj ploči TKIC d.o.o.
9. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora provodi se putem prikupljanja pisanih ponuda.

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • naziv ponuđača (pravne osobe) s naznakom sjedišta, te OIB ,
 • visinu ponuđene zakupnine,
 • djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 • potpis i pečat ponuđača.

Uz ponudu se prilažu dokumenti: 

 • Izvod iz Sudskog registra
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od trideset (30) dana od dana dostave ponude na Javni natječaj,

Ponude na natječaj dostavljaju se:

 • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava,
 • osobno u TKIC d.o.o. Povjerenstvu za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora TKIC d.o.o. Lepoglava,

u zatvorenoj omotnici s napomenom: “Za natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj”. 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz  natječaja sadrži najviši  iznos zakupnine.

U  slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuđača utvrditi najpovoljnija ponuda.

 1. Ponude prispjele na Javni natječaj razmatrati će se na sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora TKIC d.o.o. Na sjednici se vodi zapisnik.        Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, utvrđuje najpovoljniju ponudu  radi donošenja odluke o davanju poslovnog prostora u zakup.
 1. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik, a pojedinosti za iste definirati će se Ugovorom.
 2. Najpovoljniji ponuđač dužan je najkasnije u roku od 15 dana od okončanja natječaja sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom, će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.
 3. Pri sklapanju ugovora zakupnik treba priložiti bjanko zadužnicu solemniziranu od javnog bilježnika kao osiguranje podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini  jednogodišnje zakupnine.

 

 

Lepoglava, 26.01.2018.g.

JAVNI NATJEČAJ (.pdf)

Podijeli: