J A V N I P O Z I V br. 11 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge i neprofitne organizacije sa područja Grada Lepoglave

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o., od 24. travnja 2009. Godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje poslovnog prostora na korištenje i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

 

J A V N I     P O Z I V

br.11 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge i neprofitne organizacije sa područja Grada Lepoglave

 

Pozivaju se udruge i neprofitne organizacije sa područja grada Lepoglave da podnesu pisane Ponude za besplatno korištenje poslovnog prostora (višenamjenske dvorane 2. kat, Tawan) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija.

Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2.

I. KORISNICI PROSTORA

Korisnici prostora mogu biti udruge i neprofitne organizacije sa sjedištem na području grada Lepoglave, a prostor se daje na korištenje isključivo za aktivnosti, programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge.

II. TERMINI

Javni poziv se raspisuje za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019. u raspoloživim terminima koji se mogu provjeriti u TKIC-u d.o.o., a svaka udruga ima pravo na 15 termina u trajanju 2h bez naplate.

Termini se mogu spajati prema potrebama korisnika, a sukladno raspoloživosti.

III. CIJENA TERMINA

 Za navedenih 15 termina od 2h je omogućeno korištenje bez naplate. Ostali termini izvan ponuđenoga mogu se koristiti prema redovnom cjeniku TKIC d.o.o. bez ograničenja.

 

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), ovo se smatra financiranjem iz javnih izvora programa i projekata udruga, doniranjem, odnosno sponzoriranjem udruga, te je potrebno provesti javni poziv.

IV. DOKUMENTACIJA

 Pisana ponuda, treba sadržavati:

  • naziv Ponuditelja s naznakom sjedišta, OIB, RNO broj,
  • kratak opis namjene korištenja prostora
  • okvirni vremenski period korištenja termina u 2019.godini

Ukoliko Ponuditelj ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o korištenju poslovnog prostora sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je pozvati se na navedeno pravo te dostaviti odgovarajući dokaz iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da mu to pravo pripada.

 V. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

 Rok za dostavu pisanih ponuda je 20 (dvadeset) dana, odnosno, do 24.12.2018. godine. Javni poziv je objavljen na web stranici TKIC-a d.o.o. www.tkic.hr i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VI. OCJENJIVANJE PONUDA

 Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od najviše 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude (raspoloživi termini) će se rangirati prema redoslijedu zaprimanja, osim u slučaju pozivanja te dostave dokaza na pravo prvenstva na sklapanje Ugovora sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Pojedinosti vezane za korištenje poslovnog prostora definirati će se Odlukom uprave TKIC-a. Odabrani Ponuditelji će najkasnije u roku od 8 dana od okončanja Javnog poziva zaprimiti Odluku uprave TKIC-a kojom će im biti dodijeljeno na korištenje 15 besplatnih termina.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

 Ponude se dostavljaju:

  • poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava
  • osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za korištenje poslovnog prostora za udruge

     u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za korištenje poslovnog prostora za udruge i neprofitne organizacije

– ne otvaraj“.

 

Lepoglava, 03.12.2018.g.

 

                                                                                                    TKIC d.o.o.
Direktor,
                                                                                                       Damjan Županić

 

Javni poziv .pdf

 

Podijeli: