Razvoj kulture

Sample icon1 Dom kulture sura?uje s organizacijama civilnog društva i svim drugim dionicima razvoja kulture na širem gradskom podru?ju.

Razvoj turizma

Sample icon 2 TKIC d.o.o. u razvoju turizma lokalne zajednice ima ulogu prvenstveno kao pružatelj infrastrukturne podrške tom procesu.

Ljudski resursi

Sample icon 3 Radionice, predavanja, okrugli stolovi, sastanci i ja?anje kapaciteta samo su neke od aktivnosti razvoja ljudskih resursa kojima se bavimo.

 • JAVNI NATJEÄŚAJ br. 1/ 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora namijenjenih za rad udruga

  IMG_20180116_141553_resized_20180116_023207706


  Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC-a d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, čl.6. o davanju poslovnog prostora u zakup, Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

  JAVNI NATJEÄŚAJ
  br. 1/2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora namijenjenih za rad udruga

  U zakup se daju sljedeći poslovni prostori:

  1. Prostor za ured udruga
     - Prostor se nalazi u sklopu Doma kulture u Lepoglavi, na adresi Hrvatskih pavlina 7, a namijenjen je za rad udruga
     - Prostor je smješten u potkrovlju i potpuno je ureÄ‘en (grijanje - hlaÄ‘enje, telefonska, fax i internet linija)
     - Ukupna neto površina prostora koji se daje u zakup iznosi 19,20 m²
     - PoÄŤetna zakupnina za navedeni prostor iznosi 30,00 kn/m²
  by Nevenka
 • JAVNI POZIV br. 2 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge sa podruÄŤja Grada Lepoglave

  IMG_20180111_145249

  Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o., od 24. travnja 2009. Godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje poslovnog prostora na korištenje i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

  J A V N I     P O Z I V

  br. 2 / 2018  za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge sa podruÄŤja Grada Lepoglave

  Pozivaju se udruge sa područja grada Lepoglave da podnesu pisane Ponude za besplatno korištenje poslovnog prostora (višenamjenske dvorane 2. kat, tavan) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija.

  Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2

   

  by Nevenka
 • JAVNI POZIV br. 1 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

  Kulturna_przionica

  Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

  J A V N I P O Z I V

  br. 1 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

  Pozivaju se glazbeni sastavi da podnesu pisane Ponude za korištenje poslovnog prostora (multifunkcionalna dvorana u potkrovlju) namijenjenog za odrĹľavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija. Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlaÄ‘enje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2. 

  by Nevenka

Dom kulture je središnje mjesto društvenog života Lepoglave

tkic.fotka 

Prati novosti

Pretplatite se na naše e-Novosti i na vrijeme saznajte novosti na našim stranicama.

Natje?aji i javna nabava

Pravo na pristup informacijama

inf_logo

Linkovi

Na temelju Ugovora o me?usobnim pravima i obavezama izme?u Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. g. ?l. 6. o davanju poslovnog prostora na korištenje, Povjerenstvo za provedbu natje?aja za davanje na korištenje poslovnih prostora TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I     P O Z I V
br. 1/2011 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

Uvid u prostore za koji je raspisan javni natje?aj koji se daju u zakup mogu? je radnim danom od 8-15 sati uz prethodnu najavu na brojeve telefona: 042/494-307, 494-308 i mobitele 0993191786 i 0993191787 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Uz ponudu se prilaže:
1.    dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizi?ku osobu, odnosno za pravne osobe izvod iz odgovaraju?eg registra ne stariji od šest mjeseci, te za obrt rješenje ili obrtnica Ureda za gospodarstvo
2.    dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o korištenju poslovnog prostora osoba iz stavka 3. uvjeta natje?aja, te dokaz da nisu korisnici mirovine,
3.    ostalo što je navedeno u natje?aju.
Ponude na natje?aj dostavljaju se poštom na adresu:
TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, ili se predaju neposredno Povjerenstvu za provedbu natje?aja za davanje na korištenje poslovnog prostora TKIC d.o.o. Lepoglava, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Za natje?aj za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj".

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natje?aja sadrži najve?i ponudbeni iznos, osim u slu?aju kad ponudu istaknu osobe iz stavka 3. uvjeta natje?aja.

U slu?aju da dva ili više ponu?a?a ponude isti iznos, usmenim ?e se nadmetanjem izme?u tih ponu?a?a utvrditi najpovoljnija ponuda.

Ponude prispjele na javni natje?aj razmatrati ?e se na sjednici Povjerenstva za provedbu natje?aja za davanje na korištenje poslovnih prostora TKIC d.o.o. Na sjednici se vodi zapisnik. Povjerenstvo za provedbu natje?aja za davanje na korištenje poslovnih prostora, utvr?uje najpovoljniju ponudu radi donošenja odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje.

Pojedinosti vezane na troškove održavanja definirati ?e se ugovorom. Najpovoljniji ponu?a? dužan je najkasnije u roku od 8 dana od okon?anja natje?aja sklopiti Ugovor o korištenju poslovnog prostora, u protivnom, ?e se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

Ugovor o korištenju poslovnog prostora sklopiti ?e se kao ovršna isprava sukladno odredbi ?lanka 23. Zakona o zakupu poslovnog prostora, na trošak zakupnika. Pri sklapanju ugovora zakupnik treba priložiti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao osiguranje podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini jednogodišnje zakupnine.

U Lepoglavi, 20.12.2011.

TKIC d.o.o.
Direktor,
Vladimir Ivanuša, mag.oec.

Nalazite se ovdje: Javni poziv za korištenje poslovnog prostora