Nevenka

Nevenka

IMG_20180116_141553_resized_20180116_023207706


Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC-a d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, čl.6. o davanju poslovnog prostora u zakup, Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
br. 1/2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora namijenjenih za rad udruga

U zakup se daju sljedeći poslovni prostori:

1. Prostor za ured udruga
   - Prostor se nalazi u sklopu Doma kulture u Lepoglavi, na adresi Hrvatskih pavlina 7, a namijenjen je za rad udruga
   - Prostor je smješten u potkrovlju i potpuno je uređen (grijanje - hlađenje, telefonska, fax i internet linija)
   - Ukupna neto površina prostora koji se daje u zakup iznosi 19,20 m²
   - Početna zakupnina za navedeni prostor iznosi 30,00 kn/m²

IMG_20180111_145249

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o., od 24. travnja 2009. Godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje poslovnog prostora na korištenje i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I     P O Z I V

br. 2 / 2018  za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge sa područja Grada Lepoglave

Pozivaju se udruge sa područja grada Lepoglave da podnesu pisane Ponude za besplatno korištenje poslovnog prostora (višenamjenske dvorane 2. kat, tavan) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija.

Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2

 

Kulturna_przionica

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I P O Z I V

br. 1 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

Pozivaju se glazbeni sastavi da podnesu pisane Ponude za korištenje poslovnog prostora (multifunkcionalna dvorana u potkrovlju) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija. Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2. 

S ciljem informiranja javnog sektora o mogu?nostima financiranja projekata sredstvima fondova Europske unije u nadolaze?em razdoblju, Agencija za razvoj Varadinske upanije (AZRA) organizirala je u Lepoglavi okrugli stol pod nazivom"EU pogodnosti za javni sektor", a doma?in mu je bio Turisti?ko kulturno-informativni centar.

- Prvi je ovo od tri okrugla stola koja ?emo organizirati u Varadinskoj upaniji s ciljem upoznavanja jedinica lokalne samouprave i javnih regionalnih tijela s mogu?nostima prijave na EU fondove objasnio je Krunoslav Luka?i?, direktor AZRA-e.

Da bude doma?in ovom okruglom stolu Lepoglava je izabrana kao primjer dobre prakse u "povla?enju" sredstava iz fondova Europske unije.

- U Lepoglavi je sredstvima Europske unije isfinancirano vie od 30 projekata to potvr?uje da smo poticajna sredina za proaktivne pristupe koritenja europskog novca. Za koritenje tog novca nuno je dijeliti vlastito znanje i iskustvo, ali istovremeno i u?iti od boljih od nas istaknuo je Hrvoje Kova?, zamjenik gradona?elnika grada Lepoglave.

elja je Varadinske upanije da se u to ve?oj mjeri iskoriste sredstva iz fondova Europske unije koja stoje na raspolaganju, potvrdio je to Tomislav Paljak, zamjenik upana Varadinske upanije.

- Na je cilj i obaveza da svugdje gdje je to mogu?e uzmemo sredstva koja nam nudi Europska unija. Kroz prijavljene projekte moramo uzeti to vie tog novca te se tako i dalje razvijati rekao je Paljak koji je na okruglom stolu predstavio primjer uspjeno provedenog projekta osiguranja pomo?nika za u?enike s posebnim potrebama.

Uz njega, na okruglom su stolu, govore?i o koritenju ESI fondova u razli?itim podru?jima, izlagali Ivana Prikratki, voditeljica projekta u AZRA-i, Robert Vugrin, zamjenik upana, Ana Cecelja, koordinator za EU projekte i informiranje iz Studentskog centra Varadin te Damjan upani?, direktor TKIC-a. 

Okrugli je stol organiziran u okviru milijun i 421 tisu?u kuna vrijednog projekta "Razvoj mree podrke korisnika ESI fondova".

- Jo smo jednom pokazali svu ljepotu i rasko ?ipke, kako nae lepoglavske kojoj se svi dive tako i ?ipaka iz hrvatskih ?ipkarskih centara te devet europskih drava. Zadovoljni smo to su kroz ova ?etiri dana u Lepoglavi boravili nai brojni prijatelji s kojma nas je povezala ?arobna nit ?ipke.

Vrijednost i kvalitetu festivala potvrdila je i SR Njema?ka, na ovogodinji partner, brojni visoki gosti koji su boravili u Lepoglavi, a vjerujem i ostali posjetitelji koji su u Lepoglavi ovih dana mogli uivati u brojnim ponu?enim sadrajima rekao je povodom zatvaranja 21. me?unarodnog festivala ?ipke lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari?.

Zadnjeg dana 21. me?unarodnog festivala ?ipke odran je tradicionalni kulturno-umjetni?ki program "Lepoglavski kulec" uz nastup kulturno-umjetni?ka drutva iz Hrvatske i Slovenije. Zapo?eo je mimohodom centrom Lepoglave, a nastavljen nastupima na glavnoj pozornici u festivalskom atoru. Posjetiteljima su se plesovima i pjesmama krajeva iz kojih dolaze predstavili KUD Gori?an, Hrvatsko kulturno drutvo Pomurje iz Lendave u Sloveniji i KUD Marof iz Novog Marofa. U glazbenom djelu nastupio je Tamburaki orkestar Biseri iz Kamenice te Pihalni orkestar Alples  iz eleznikija s maoretkinjama te Limena glazba Lepoglave koja je ovom prigodom odrala svoj godinji koncert.

Ve? tradicionalno festival je zavren gradona?elnikovim gulaom, a kraj su festivala glasnim pucnjem ozna?ili kuburai iz kuburakih udruga "Glasna kubura" iz Kamenice i "Prva kubura" iz Vinjice.

Tijekom cijelog dana posjetitelji su pavlinskom samostanu imali prigode razgledati izlobe ?ipaka te posjetiti 8. sajam tradicijskog rukotvorstva i starih zanata.
U lepoglavskoj upnoj crkvi odrana je koncelebrirana sveta misa za ?ipkarice i sudionike 21. me?unarodnog festivala ?ipke u Lepoglavi.

Prije osam desetlje?a, 10. listopada 1937. godine, ban dr. Viktor Rui? otvorio je u Lepoglavi suvremeno opremljenu zgradu Banovinske ?ipkarske kole. Povodom tog zna?ajnog jubileja u Lepoglavi je na navedenoj zgradi, u kojoj je danas smjetena gradska uprava, otkrivena spomen plo?a koja podsje?a na taj, u lepoglavskoj povijesti, zna?ajan doga?aj.

Bila je to suvremeno opremljena zgrada sagra?ena nastojanjem mnogih osoba iz tadanjeg hrvatskog kulturnog, gospodarskog i politi?kog ivota, u kojoj su se lepoglavske ?ipkarice, pod vodstvom Danice Brssler, u?ile i usavravale raditi ?ipku. Iako prvenstveno namijenjena ?ipkaricama, objekt je sluio i za provo?enje edukacije lokalnog stanovnitva.

- Netko je prije 80 godina uvidio da je ovom ruralnom podru?ju potrebno pomo?i te donio odluku da se izgradi, za to doba, moderan objekt i to na na?in o kojem danas moemo samo sanjati u potpunosti financiraju?i njegovu izgradnju istaknuo je lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari? prigodom otkrivanja spomen plo?e.

Tog tre?eg dana trajanja 21. me?unarodnog festivala ?ipke odran je, uz sudjelovanje predstavnika hrvatskih i inozemnih ?ipkarskih kola, stru?ni seminar na temu: Batina europskih ?ipkarskih kola. I oni najmla?i polaznici dje?jih vrti?a u Lepoglavi i arovnici, svojim su se nastupima predstavili posjetiteljima festivala i to na glavnoj pozornici u festivalskom atoru gdje je, uz kulturno-umjetni?ki program tijekom kojeg je nastupio KUD Otrc iz Ruda, otvoren 8. sajam tradicijskog rukotvorstva i starih zanata.

Odrano je i modno doga?anje "O?aranost ?ipke kroz vrijeme" na kojem su predstavljeni ?ipkom inspirirani modni detalji nastali u dvije ustanove iz Njema?ke Kulturzentrum "Golden Sonne" i ?ipkarska kola iz Scneeberga.
Posjetiteljima festivala ovom se prigodom predstavila zemlja partner - Savezna Republika Njema?ka. Na tandu zemlje partnera posjetitelji su mogli kuati perece i vina iz pokrajine Sjeverna Rajna te dobiti informacije o Njema?koj.
- Svi?a mi se sve to imam prilike vidjeti na festivalu. Vidi se koliko su bliske kulture Hrvatske i Njema?ke rekao je Arne Hartig, savjetnik za politiku i voditelj Odjela za kulturu Njema?kog veleposlanstva.
I ove je godine Me?unarodni festival ?ipke povezan s Varadinskim baroknim ve?erima u okviru ?ijeg je programa u upnoj crkvi u Lepoglavi nastupio Trio d'oro u kojem nastupa vrsni glazbenik iz Lepoglave, Vjeran Jeek, solist Mnchenske filharmonije.

Program tre?eg dana 21. me?unarodnog festival ?ipke zaklju?enje zabavno-glazbenim programom u festivalskom atoru gdje je okupljene zabavljao glazbeni sastav Tre?a smjena.

Stru?nim predavanjima i UNESCO-vim radionicama na temu ru?nih radova i batine, kojima je ujedno obiljeen Dan europske batine, zapo?eo je program drugog dana 21. me?unarodnog festivala ?ipke.
Uz radionice koje su trajale tijekom gotovo cijelog dana, posjetitelji su od jutarnjih sati mogli razgledati izlobe ?ipaka.. U poslijepodnevnim je satima, u prostoru pavlinskog samostana, otvorena i filatelisti?ka izloba Kluba mladih filatelista Trako?an koja donosi prikaz potanski marki s motivima ?ipaka iz raznih krajeva svijeta.
U ve?ernjim je satima u festivalskom atoru predstavom "Bogi Iva? - znova" nastupilo Hrvatsko narodno kazalite u Varadinu, a nakon njih uslijedila je zabavna ve?er uz nastup glazbenog sastava Podvin?ani.

Otvorena filatelisti?ka izloba- Iako je potanska marka naizgled mala, njena je vrijednost velika. Marka nosi poruku o kulturnom i nacionalnom identitetu rekla je, otvaraju?i filatelisti?ku izlobu, Draenka Zagorec, voditeljica Potanskog ureda Varadin.
Izlobu je u priredio Klub mladih filatelista Trako?an ?iji je predsjednik Dino Muri? zahvalio organizatorima 21. me?unarodnog festivala ?ipke to su festivalski program uvrstili i ovu izlobu.
O samoj je izlobi govorio Milko Linec iz Maribora, iz ?ije su filatelisti?ke zbirke potanske marke izloene u prostoru pavlinsko samostana. Rije? je o markama koje predstavljaju idrijsko ?ipkarstvo te ?ipke iz raznih krajeva svijeta.
- Ova izloba pokazuje koliko je ?ipka rasprostranjena svijetom rekao je Linec.

Nazo?ne je pozdravio i lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari? podsjetivi da se Lepoglava, zahvaljuju?i svojoj bogatoj kulturi i batini, nala na ?ak devet izdanja potanskih marki.
- Sve to imate ako ne prezentirate isto je kao i da to nemate. Potanske marke upravo su te koje prezentiraju ono vrijedno to imate istaknuo je kvari?.
Za vrijeme otvorenja izlobe, kojem su nazo?ili i Bojan Bra?i?, tajnik Udruenje europskih filatelisti?kih drutava te predsjednik Varadinskog drutva kolekcionara Milan Pavlekovi?, u prostoru pavlinskog samostana radio je izdvojen potanski ured pote u Lepoglavi koji je dijelio prigodne omotnice i marke sa igom.

 

Sve?anim programom odranim u festivalskom atoru, podizanjem festivalske zastave, razgledom izloaba i vatrometom, u Lepoglavi je otvoren 21. me?unarodni festival ?ipke.
Ispred predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovi?, visoke pokroviteljice festivala, otvorio ga je potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag tromar.

- Lepoglavski je festival, kojim se mogu ponositi svi Lepoglav?ani, jedan je od zatitnih brendova Varadinske upanije i Hrvatske. Ovaj festival ima velik potencijal u povezivanju kulturne batine i turizma koji treba iskoristi rekao je tom prigodom predsjedni?in izaslanik tromar.

Brojne je goste pozdravio doma?in, lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari? istaknuvi nacionalni zna?aj festivala koji okuplja sve ?ipkarske lokalitete i organizacije iz Hrvatske, ali i spaja Lepoglavu gotovo sa svim kontinentima. Poseban je naglasak u obra?anju gostima gradona?elnik kvari? stavio na zna?ajne obljetnice koje ?e biti obiljeene tijekom trajanja 21. me?unarodnog festivala ?ipke.
- 1892. godine ?ipkarstvo je ulo u lepoglavsku kolu i tamo je opstalo sve do danas, punih 125 godina. Ove godine obiljeavamo 80 godina od otvorenja zgrade Banovinske ?ipkarske kole, objekta u kojem su ?ipkarice u?ile raditi ?ipku. Objekt je to koji je u prolim vremenima imao zna?ajnu ulogu u razvoju lepoglavskog kraja, a i danas, kada je u njoj smjetena gradska uprava, ima svoju funkciju rekao je kvari? te podsjetio na projekt Centra za pavline nastao kao izraz brige za lepoglavsku batinu.

- Vie od dva desetlje?a  sustavnog vo?enja pri?e o lepoglavskoj ?ipki, zahvaljuju?i dobroj i pravoj vlasti koja je znala, prepoznala i sustavno gradila brend, festival je doivio svoje 21. izdanje istaknuo je ispred Varadinske upanije zamjenik upana Tomislav Paljak dodaju?i da se ?ipka moe raditi samo ako za to postoji ljubav kakvu prema njoj imaju lepoglavske ?ipkarice.
Prepoznavi ?ipkarstvo kao zna?ajan dio lokalnog identiteta Ministarstvo kulture je i ove godine preuzelo pokroviteljstvo nad festivalom.

- ?ipkarstvo u Lepoglavi jedinstveno je svjedo?anstvo tradicijske kulture koja je ostavila neizbrisiv trag u kulturolokoj slici sredine kazala je Martina imunkovi?, izaslanica ministrice kulture.
Ispred ministra turizma nazo?nima se obratio glavni tajnik Ministarstva turizma Ivo Bai? koji je kazao da ovaj festival stavlja Lepoglavu na kartu kontinentalnog turizma u Hrvatskoj.
- Ovakva doga?anja oboga?uju turisti?ku ponudu kontinentalnog prostora, ali i ?uvaju vlastitu kulturu, batinu i identitet istaknuo je Bai?.

Veleposlanik SR Njema?ke u Republici Hrvatskoj, njegova ekselencija Thomas Schultze podsjetio je na brojne veze izme?u Hrvatske i Njema?ke me?u kojima je i vjetina izrade ?ipke.
- Partnerstvo na festivalu prihvatili smo zbog ?injenice da i Njema?ka ima dugu tradiciju ?ipkarstva. Razlog za prihva?anje partnerstva bilo je i to to je festival u Lepoglavi dobar na?in da pokaemo kako je razvoj kontinentalnog turizma bitan te da kontinentalni dio Hrvatske ima to ponuditi rekao je veleposlanik Schultze.

Me?u ostalim gostima na otvorenju 21. me?unarodnog festivala ?ipke  bile su i saborske zastupnice Marija Puh i Boica Makar, saborski zastupnik An?elko Stri?ak, veleposlanica Slovenije njezina ekselencija Smiljana Knez, veleposlanica Bosne i Hercegovine njezina ekselencija Renata Pakalj, dravni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, varadinski biskup Josip Mrzljak te brojni gradona?elnici i na?elnici me?u kojima i izaslanica Grada Zagreba Nevenka Juri?.

Prigodom otvaranja festivala 15 je ?ipkarica primilo, po prvi puta dodijeljena, priznanja po?asne majstorice lepoglavske ?ipke. Iz ruku potpredsjednika vlade Predraga tromara i lepoglavskog gradona?elnika Marijana kvari?a primila su ih: Dora Ledin?ak, Ana ?retni, Jozefina Kramari?, Ivka Druko, Paula Druko, tefica Miga?, Ivka Botkovi?, Barbara uli?ek, Ana Zidar, Julijana Husnjak, Stanislava Jeek, Magda Funda, Bara Ba?ak, Magdica Jeek i Barica uli?.
Tijekom sve?anosti otvaranja u glazbenom su dijelu programa nastupile mlade talentirane lepoglavske glazbenice, pjeva?ice Lucija Job i Marija Hodalj uz klavirsku pratnju Danijela Ota te Limena glazba Lepoglave. Po?asnim su se pucnjem oglasili i vinji?ki i kameni?ki kuburai.

Podizanjem festivalske zastave i vatrometom, kojima ?e prethoditi sve?anost otvorenja koja u festivalskom atoru na terasi restorana Ivan?ica po?inje u 18 sati, danas ?e u Lepoglavi biti otvoren 21. me?unarodni festival ?ipke.
Ovogodinje izdanje festivala, koje se odrava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, trajat ?e do nedjelje, 24. rujna i bit ?e u znaku batine europskih ?ipkarskih kola. ?ipkarsku ?e batinu i tradiciju posjetiteljima festivala predstaviti kole i institucije iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Estonije, Ma?arske, Italije, Poljske, Slovenije i po prvi puta Bugarske.

Zemlja partner 21. me?unarodnog festivala ?ipke je Savezna Republika Njema?ka ?ije ?e ?ipkarstvo predstaviti dvije ugledne ?ipkarske institucije.

Posjetitelji festivala imat ?e prigodu uivati u ljepoti ?ipke iz devet europskih zemalja te se, sudjeluju?i na radionicama i prate?i stru?ne skupove, upoznati s ?ipkarskom tradicijom i batinom lepoglavskog kraja.

Bogat popratni program posjetiteljima ?e ponuditi i dodatne kulturne i zabavne sadraje.

Detaljan program 21. me?unarodnog festivala nalazi se na internet stranici www.cipkarski-festival.com.

Stranica 1 od 8
Nalazite se ovdje: Nevenka